ANBI 2012

De naam van de instelling


Stichting van de Familieleden
Stichting van de Familieleden is opgericht op 31-03-2004.

Het RSIN/fiscaal nummer

ANBI Dossier nr.: 54280
Fiscaalnummer: 816815173

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27266411

Bank gegevens    

Incassant ID:     NL21ZZZ27266411000
SNS Bank:         NL21SNSB0912087579                    BIC: SNSBNL2A
ING Bank:         NL76INGB0003012442                    BIC: INGBNL2A

Contactgegevens

Bezoek adres:
Laan van Meerdervoort 51
2501 CH  Den Haag

Correspondentieadres:
Postbus 304
2501 CH Den Haag

 Tel: 070-3561001       Fax: 084-2290313
Website: www.stfa.nl     E-mail: info@stfa.nl

De doelstelling

De mensenrechtensituatie in Iran is sinds de machtsovername van het theocratische bewind in Iran in 1979 ernstig verslechterd. De vrijheid van meningsuiting wordt met de voeten getreden.

Vooral vrouwen, journalisten en etnische en religieuze minderheden zijn slachtoffer van executies, martelingen, opsluitingen zonder proces en discriminatie op alle gebied.

SF wil de stem zijn van slachtoffers in en buiten Iran en wil hen ondersteunen en beschermen, en vraagt aandacht voor deze desastreuze situatie. Ook wil SF de band tussen Nederlanders en Iraniërs bevorderen en solidariteit voor slachtoffers vergroten.

Beleidsplan

 • Het bevorderen van de fundamentele mensenrechten in Iran zoals deze zijn vastgelegd in de internationale verdragen en conventies.

 • Het bewaken van de uitvoering van de rechten van de mens volgens de Conventie van Geneve voor alle Iraanse dissidenten en voorstanders van de SF; het inzetten van juridische dienstverleners, het ontwikkelen van initiatieven in bedrijven c.q. scholen, mobilisatie van mensenrechtenorganisaties.

 • Het organiseren van werkcolleges, bijeenkomsten, demonstraties, herdenkingen, gebedsdiensten, tentoonstellingen, lezingen, persconferenties en het publiceren en verspreiden van artikels via brochures, tijdschriften, internet of andere media.

 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die in de ruimste zin van het woord voor de mensenrechten van Iraniërs in en buiten Iran bevorderlijk kunnen zijn.

 • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door donaties alsmede door de opbrengsten van diverse activiteiten als hierboven beschreven.

De bestuurssamenstelling

 Het bestuur is als volgt opgesteld:

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Bestuurslid

De namen van de bestuurders

ANBI uitzondering regel: Van de belastingdienst kan ontheffing worden verleend, als publicatie van de namen van de bestuurders voor hen of voor hun familie veiligheidsrisico vormt.
SF heeft een aanvraag voor een ontheffing bij de belastingdienst ingediend.

Aangezien familieleden van de bestuurders, vrijwilligers en actieve leden van de stichting in hun thuisland Iran het gevaar lopen opgepakt en vervolgd te worden, zullen namen niet op de website gepubliceerd worden en alleen om die bijzondere redenen.

Het beloningsbeleid

Geen van de leden of actieve ondersteuners van de Stichting van de Familieleden  ontvangt een beloning. SF is immers voor en door vrijwilligers opgezet. Dit beleid is altijd zo geweest. Ook zijn er geen subsidies aangevraagd noch ontvangen. De stichting is geheel afhankelijk van donaties.

 

Verslag van de activiteiten

De activiteiten van SF om deze grove schendingen van mensenrechten te stoppen, waren vooral door het organiseren of bijwonen van demonstraties, conferenties, exposities en bijeenkomsten. Door druk uit te oefenen op internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, wordt het Iraanse bewind meer en meer op de vingers getikt, en geïsoleerd, wat  uiteindelijk zal leiden tot afstel van executie, of zelfs vrijlating van politieke gevangenen.
 
Wij zetten ons in voor hulp aan Iraanse vluchtelingen in een vluchtelingenkamp in Irak. Dit kamp voldoet niet aan de internationale normen voor een vluchtelingenkamp, en ook de veiligheid voor deze mensen is niet gegarandeerd. SF zet zich verder met juristen en internationale acties in om bescherming voor deze mensen te vinden.
 
SF helpt de gevluchte Iraniërs die hun toevlucht hebben kunnen vinden in Neder- land met de integratie, acceptatie en de verwerking van verdriet. Zij zijn vaak niet alleen slachtoffer van het huidige regiem in Iran waardoor zij trauma’s hebben opgelopen. Zij moeten ook leren leven met het gegeven dat familie is achtergeble- ven die mikpunt is van de repressie in Iran of zelfs om politieke redenen of ver- meende politieke redenen gevangen zitten.
De onmacht die dit met zich brengt geeft veel psychische spanningen. Door de voortdurende repressie en het constan- te gevaar dat de achtergeblevenen in Iran lopen, worden de gevluchte Iraniërs dagelijks met het leed geconfronteerd. Iedere executie ervaren zij als een persoon- lijk leed. SF blijkt voor de vluchtelingen in Nederland een grote steun, die ook hard nodig is. Hetzelfde geldt met betrekking tot het vinden van veiligheid, rust en vriendschap in een voor de vluchtelingen vreemd land. Zij hebben huis en haard moeten achterlaten, zijn hun vertrouwde omgeving kwijt en worden geconfron- teerd met een volstrekt andere cultuur dan zij gewend zijn.
SF probeert een brug te slaan tussen de Iraanse en Nederlandse cultuur en is daarin succesvol gebleken: De wijze waarop in Nederland invulling wordt gegeven aan democratie en men- senrechten is ook voor menig vluchteling leidraad.
 
De Stichting van de Familieleden helpt slachtoffers, ongeacht ras, religie, opinie of geslacht en informeert mensen hierover. Zij stelt de misdaden van het Iraanse regime aan de kaak en tracht het leed van de slachtoffers te verzachten.

Projecten 2012

Algemeen

Wij hebben ons in 2012 veel ingezet om de situatie van de mensenrechten in Iran in Nederland uit te leggen en te publiceren, omdat er in de media te weinig over wordt vermeld. Iran heeft een record aantal van uitgevoerde executies in vergelijk met de bevolking over heel de wereld, en dit aantal is helaas in 2012 ook weer gestegen.
 
In 2012 zijn in Iran in totaal 712 mensen geëxecuteerd, alleen 364 van deze executies waren officieel aangekondigd, 346 mensen waren in het geheim opgehangen.
 
Deelname aan de ‘sit-in’-actie in Geneve voor het gebouw van de ‘United Nations High Commissioner for Refugees’ (UNHCR)

De ‘sit-in’-actie loopt al meer dan twee jaar en is bedoeld als ondersteuning voor de Iraanse vluchtelingen en vraagt aandacht voor hun situatie.
Deelnemers van de sit-in worden logistiek ondersteund.
 
Deelname aan conferenties en een demonstratie ter veroordeling van de schendingen van mensenrechten in Iran en executies en de onderdrukking van religieuze minderheden

Het gaat om de volgende conferenties:

 • Conferentie in Parijs
 • Conferentie Europees Parlement in Brussel
 • Conferentie in Rome
 • Conferentie in Berlijn
 • Conferentie in Stockholm
 • Conferentie in Madrid
 • Een ‘rally’ in New York gedurende een reis van de president van het regime van de ‘mullahs’ naar het hoofdkwartier van de Verenigde Naties, en wereldwijde demonstraties tegen het religieuze fascisme dat regeert in Iran.

 
De genoemde conferenties en demonstraties werden georganiseerd door Iraniërs in ballingschap in verschillende landen. De meest belangrijke doelstelling was om druk uit te oefenen op internationale organisaties om effectieve maatregelen te nemen tegen het Iraanse regime en om aandacht te vragen voor de redelijke eisen van families van Iraniërs en slachtoffers van het regime.
 
Mede met behulp van onze actieve participatie en aanmoediging ten behoeve van geïnteresseerden in deze internationale programma’s, zijn honderden berichten in de Europese en Amerikaanse pers verschenen. SF kon daardoor bijdragen aan meer bekendheid over mensenrechtensituatie in Iran, en aan uitoefening van druk op de mullahs van Iran om de schendingen van mensenrechten te doen stoppen.

Project ter ondersteuning van Iraanse vrije media

SF heeft een vrije media financieel ondersteund voor de kosten van de uitzendingen. Deze tv-zender voor Iraniërs is vergelijkbaar met Radio Oranje tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de Nederlanders.
 
Met tv-programma’s, die 24 uur per dag worden uitgezonden, worden de laatste ontwikkelingen en gebeurtenissen met betrekking tot Iran uitgezonden voor miljoenen Iraniërs die binnen of buiten Iran leven. Het aantal kijkers van dit programma wordt zeer groot geschat, vooral als we weten, dat in Iran zelfs het hebben van een satellietontvanger verboden en strafbaar is.

Publicatie van brochures en nieuwsbrieven (maandelijks of per kwartaal)

Omdat er in de media over het algemeen helaas weinig over de situatie van mensenrechten in Iran wordt vermeld, zijn de nieuwsberichten van SF essentieel. Deze  worden in gedrukte vorm of digitaal aan geïnteresseerden verzonden. Het vinden van logistieke oplossingen bij publicatieprojecten – denk aan papier, enveloppen, het drukken – met behulp van bedrijven die hun dienstverlening niet in rekening brengen en middelen ter beschikking stellen, is een belangrijk onderdeel van ons werk.

Deelname aan de Internationale Vrouwendag in Den Haag en Parijs

De Iraanse vrouwen zijn de grootste slachtoffers in Iran. Met deelname aan deze bijeenkomsten brengen wij de situatie van vrouwen in Iran onder de internationale aandacht.
 
Perzisch Nieuwjaarsfeest 19, 20 en 21 maart

De stichting beijvert zich Nowruz te vieren met de in Nederland wonende Iraniërs en onze Nederlandse donateurs en vrienden.
 

Kunst- en cultuurbijeenkomst in augustus in het kantoor van SF

Een Iraanse kunst- en cultuurbijeenkomst werd in het kantoor van Stichting van de Familieleden gehouden. Een tentoonstelling over de geschiedenis van de Iraanse kunst hing met posters aan de muren van de eetzaal, prachtig geïllustreerde boeken waren opgesteld, foto’s, portretten, schilderijen en beelden van Iraanse artiesten waren te zien, en een documentaire over de huidige economische stand van zaken in de Iraanse maatschappij werd getoond.

225 Bezoekersdagen gedurende 2012 in Den Haag

Gedurende het hele jaar 2012 waren Nederlanders in het kantoor van de Stichting van de Familieleden te gast. Het doel hiervan was geïnteresseerden in te lichten wat de schendingen van mensenrechten inhoudt, wat het doel van een dictatuur daarmee is, waarom de barre situatie in Iran nog steeds aanhoudt, wat er aan gedaan kan en moet worden, en wat de Stichting al gedaan heeft. Het was belangrijk voor de bezoekers, te zien hoe effectief de inzet van elke persoon kan zijn.

Project - Kerstmis 2012

Om religieuze discriminatie en om de situatie met betrekking tot de mensenrechten in Iran onder de aandacht te brengen, is in december een bulletin opgesteld en gedrukt en zijn kerstkaarten verzonden aan diegenen die hebben geholpen bij de mensenrechtenprojecten. De kaarten zijn geschreven en ontworpen door vrijwilligers.
SF viert deze dagen met heel veel respect, in tegenstelling tot van haar christelijke landgenoten in Iran.

De financiële verantwoording

De Stichting is in principe afhankelijk van vrijwillige donaties en schenkingen en heeft gedurende de afgelopen jaren een vast bestand van participanten opgemaakt, die aan de Stichting doneren.
De participanten worden bezocht door de vrijwilligers van de Stichting en zij worden uitgebreid geïnformeerd over de ontwikkelingen omtrent de doelstelling van de Stichting en de projecten die de Stichting ondersteunt.
In het kader van de uitvoering van de doelstellingen heeft het bestuur procentueel de navolgende verdeling van de verworven donaties gemaakt:

Stichting van de Familieleden

   

Balans per 31 december 2012

   
  31-dec-12 31-dec-11
 
     
Materiele vaste activa 260 991
Vorderingen en overlopende activa  8.944 8.354
Liquide middelen 22.895 20.405
     
Totaal activa 32.099 29.750
     
Bestemmingsreserve -79.872 -123.237
Langlopende schulden  57.347 9.247
Kortlopende schulden en overlopende passiva  54.624 143.741
     
Totaal passiva 32.098 29.750
  2012 2011

Baten

     
Baten uit eigen fondsverwerving  429.386 454.138
Overige baten  0 0
Totaal baten  429.386 454.138
     

Lasten 

   
Internationale bijeenkomsten 186.715 306.837
Conferenties , seminars voorlichting  38.912 39.725
Mediavoorlichting  en voorlichting 16.972 26.915
Perspublicaties, mailing 21.335 25.740
Bijdrage hulporganisaties  2.535 2.446
Donateursbijeenkomsten  45.239 57.307
Totaal besteed aan doelstelling 311.708 458.970

Lasten 

   
Kosten eigen fondsverwerving  27.897 42.493
Overige kosten  0 0
Totaal besteed aan uitvoering 27.897 42.493
     
Kosten inzake huisvestiging  24.523 31.940
Kosten inzake vrijwilligers  8.841 8.659
Kosten inzake beheer  7.695 29.679
Kosten inzake administratie  5.357 7.952
     

Overige kosten 

46.416 78.230
     
Resultaat 43.365 -125.555
     
Resultaat bestemmingsreserve 43.365 -125.555