ANBI 2013

De naam van de instelling


Stichting van de Familieleden
Stichting van de Familieleden is opgericht op 31-03-2004.

Het RSIN/fiscaal nummer

ANBI Dossier nr.: 54280
Fiscaalnummer: 816815173

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27266411

Bank gegevens    

Incassant ID:     NL21ZZZ27266411000
SNS Bank:         NL21SNSB0912087579                    BIC: SNSBNL2A
ING Bank:         NL76INGB0003012442                    BIC: INGBNL2A

Contactgegevens

Bezoek adres:
Laan van Meerdervoort 51
2501 CH  Den Haag

Correspondentieadres:
Postbus 304
2501 CH Den Haag

 Tel: 070-3561001       Fax: 084-2290313
Website: www.stfa.nl     E-mail: info@stfa.nl

De doelstelling

De mensenrechtensituatie in Iran is sinds de machtsovername van het theocratische bewind in Iran in 1979 ernstig verslechterd. De vrijheid van meningsuiting wordt met de voeten getreden.

Vooral vrouwen, journalisten en etnische en religieuze minderheden zijn slachtoffer van executies, martelingen, opsluitingen zonder proces en discriminatie op alle gebied.

SF wil de stem zijn van slachtoffers in en buiten Iran en wil hen ondersteunen en beschermen, en vraagt aandacht voor deze desastreuze situatie. Ook wil SF de band tussen Nederlanders en Iraniërs bevorderen en solidariteit voor slachtoffers vergroten.

Beleidsplan

  • Het bevorderen van de fundamentele mensenrechten in Iran zoals deze zijn vastgelegd in de internationale verdragen en conventies.

  • Het bewaken van de uitvoering van de rechten van de mens volgens de Conventie van Geneve voor alle Iraanse dissidenten en voorstanders van de SF; het inzetten van juridische dienstverleners, het ontwikkelen van initiatieven in bedrijven c.q. scholen, mobilisatie van mensenrechtenorganisaties.

  • Het organiseren van werkcolleges, bijeenkomsten, demonstraties, herdenkingen, gebedsdiensten, tentoonstellingen, lezingen, persconferenties en het publiceren en verspreiden van artikels via brochures, tijdschriften, internet of andere media.

  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die in de ruimste zin van het woord voor de mensenrechten van Iraniërs in en buiten Iran bevorderlijk kunnen zijn.

  • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door donaties alsmede door de opbrengsten van diverse activiteiten als hierboven beschreven.

De bestuurssamenstelling

 Het bestuur is als volgt opgesteld:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Bestuurslid

De namen van de bestuurders

ANBI uitzondering regel: Van de belastingdienst kan ontheffing worden verleend, als publicatie van de namen van de bestuurders voor hen of voor hun familie veiligheidsrisico vormt.
SF heeft een aanvraag voor een ontheffing bij de belastingdienst ingediend.

Aangezien familieleden van de bestuurders, vrijwilligers en actieve leden van de stichting in hun thuisland Iran het gevaar lopen opgepakt en vervolgd te worden, zullen namen niet op de website gepubliceerd worden en alleen om die bijzondere redenen.

Het beloningsbeleid

Geen van de leden of actieve ondersteuners van de Stichting van de Familieleden  ontvangt een beloning. SF is immers voor en door vrijwilligers opgezet. Dit beleid is altijd zo geweest. Ook zijn er geen subsidies aangevraagd noch ontvangen. De stichting is geheel afhankelijk van donaties.

 

Verslag van de activiteiten

 

De activiteiten van SF om deze grove schendingen van mensenrechten te stoppen, waren vooral door het organiseren of bijwonen van demonstraties, conferenties, exposities en bijeenkomsten. Door druk uit te oefenen op internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, wordt het Iraanse bewind meer en meer op de vingers getikt, en geïsoleerd, wat  uiteindelijk zal leiden tot afstel van executie, of zelfs vrijlating van politieke gevangenen.

 

Wij zetten ons in voor hulp aan Iraanse vluchtelingen in een vluchtelingenkamp in Irak. Dit kamp voldoet niet aan de internationale normen voor een vluchtelingenkamp, en ook de veiligheid voor deze mensen is niet gegarandeerd. SF zet zich verder met juristen en internationale acties in om bescherming voor deze mensen te vinden.

 

SF helpt de gevluchte Iraniërs die hun toevlucht hebben kunnen vinden in Neder- land met de integratie, acceptatie en de verwerking van verdriet. Zij zijn vaak niet alleen slachtoffer van het huidige regiem in Iran waardoor zij trauma’s hebben opgelopen. Zij moeten ook leren leven met het gegeven dat familie is achtergeble- ven die mikpunt is van de repressie in Iran of zelfs om politieke redenen of ver- meende politieke redenen gevangen zitten.

De onmacht die dit met zich brengt geeft veel psychische spanningen. Door de voortdurende repressie en het constan- te gevaar dat de achtergeblevenen in Iran lopen, worden de gevluchte Iraniërs dagelijks met het leed geconfronteerd. Iedere executie ervaren zij als een persoon- lijk leed. SF blijkt voor de vluchtelingen in Nederland een grote steun, die ook hard nodig is. Hetzelfde geldt met betrekking tot het vinden van veiligheid, rust en vriendschap in een voor de vluchtelingen vreemd land. Zij hebben huis en haard moeten achterlaten, zijn hun vertrouwde omgeving kwijt en worden geconfron- teerd met een volstrekt andere cultuur dan zij gewend zijn.

SF probeert een brug te slaan tussen de Iraanse en Nederlandse cultuur en is daarin succesvol gebleken: De wijze waarop in Nederland invulling wordt gegeven aan democratie en men- senrechten is ook voor menig vluchteling leidraad.

 

De Stichting van de Familieleden helpt slachtoffers, ongeacht ras, religie, opinie of geslacht en informeert mensen hierover. Zij stelt de misdaden van het Iraanse regime aan de kaak en tracht het leed van de slachtoffers te verzachten.

 

Projecten 2013

 

Algemeen

Wij hebben ons in 2013 veel ingezet om de situatie van de mensenrechten in Iran in Nederland uit te leggen en te publiceren, omdat er in de media nog te weinig over wordt vermeld. Iran heeft een record aantal van uitgevoerde executies in vergelijk met de bevolking over heel de wereld.

 

In 2013 zijn in Iran in totaal 660 mensen geëxecuteerd, twee derde daarvan onder de nieuwe president Hassan Rouhani

 

Deelname aan de ‘sit-in’-actie in Genève voor het gebouw van de ‘United Nations High Commissioner for Refugees’ (UNHCR)

De ‘sit-in’-actie loopt al meer dan drie jaar en is bedoeld als ondersteuning voor de Iraanse vluchtelingen en vraagt aandacht voor hun situatie.

Deelnemers van de sit-in worden logistiek ondersteund.

 

Deelname aan conferenties en een demonstratie ter veroordeling van de schendingen van mensenrechten in Iran en executies en de onderdrukking van religieuze minderheden

Het gaat om de volgende conferenties:

•       Conferentie in Genève

•       Conferentie in Parijs

•       Conferentie Europees Parlement in Brussel

•       Conferentie in Rome

•       Een demonstratie in New York

 

De genoemde conferenties en demonstratie werden georganiseerd door Iraniërs in ballingschap in verschillende landen met als doel druk uit te oefenen op internationale organisaties om effectieve maatregelen te nemen tegen het Iraanse regime en om aandacht te vragen voor de redelijke eisen van families van Iraniërs en slachtoffers van het regime.

Mede met behulp van onze actieve participatie zijn vele berichten in de Europese en Amerikaanse pers verschenen. SF kon daardoor bijdragen aan meer bekendheid over mensenrechtensituatie in Iran.

 

Deelname aan de Internationale Vrouwendag in Den Haag, Brussel en Parijs

Omwille van onderdrukking, discriminatie naar geslacht en extra druk op vrouwen in Iran markeerden onze vrienden en supporters deze dag bij drie bijeenkomsten in Den Haag, het Europees Parlement in Brussel en Parijs. Het vermogen en het talent van vrouwen voor ontwikkeling en gelijke rechten voor vrouwen, in alle terreinen, was het belangrijkste doel van deze bijeenkomsten. Vele prominente vrouwen die de ervaring hadden met het leiden van een land spraken en riepen alle participanten op om actiever deel te nemen aan de mondiale solidariteitscampagnes voor vrede, gelijkheid en mensenrechten.

 

Campagne om de doodstraf af te schaffen en de inspanningen om de politieke gevangenen in Iran vrij te laten

Deze campagne omvatte 112 ontmoetingen met Nederlandse supporters, evenals het schrijven van brieven en een petitie tegen de doodstraf (vier Arabische intellectuelen in Iran die zijn ter dood veroordeeld en 660 willekeurige executies werden in 2013 uitgevoerd, met inbegrip van de executie van Habibollah Golparipour, een Koerdische intellectueel die werd geëxecuteerd voor de misdaad van het lezen van een boek).

In deze campagne ondertekenden meer dan 300 Nederlandse supporters een petitie tegen de doodstraf en om het mullahs regime onder druk te zetten. Ze hadden een uitgebreide campagne tot het einde van het jaar.

 

Bijeenkomst Paleiskerk te Den Haag – 20 mei

Naar aanleiding van de verslechterende situatie van de mensenrechten in Iran, alsmede de intensivering van aanvallen op weerloze Iraanse vluchtelingen, nodigde een van de actieve Iraanse verenigingen in Nederland, Europa en de VS onze organisatie uit deel te nemen aan een bijeenkomst in Paleiskerk. In dit programma nam mevrouw Ingrid Betancourt deel en de overlevenden van deze bloedbaden gaven toespraken. Het programma begon met een tentoonstelling over de biografie van mevrouw Betancourt en eindigde met de tentoonstelling over de schendingen van de mensenrechten in Iran.

Omdat er helaas absoluut geen nieuws is in de Nederlandse media over Iran en Iraanse weerloze vluchtelingen hebben we alle vrienden en sponsors uitgenodigd voor dit programma.

 

Poëzienachten en tentoonstelling Iraanse kunst en muziek – augustus 2013

In de maand augustus werden in het kantoor verscheidene poëzienachten georganiseerd, was er een tentoonstelling en op 10 augustus een muziekavond met soloartiesten die klassieke Perzische muziek vertolkten. Deze sessies werden door 170 Nederlandse vrienden en hun familie bezocht.

 

Herdenkingsbijeenkomst Massaslachting 1 september 2013

Het bloedbad dat bij dageraad van 1e zondag in september in een van de vluchtelingenkampen in Irak door de religieuze dictatuur werd uitgevoerd had invloed op de internationale gemeenschap.

We hebben, samen met veel Nederlandse vrienden en supporters, deelgenomen aan een demonstratie op 20 oktober ter nagedachtenis van de slachtoffers.

Op verzoek van vele vrienden en supporters en om hulde te brengen aan de Iraniërs die een 107-daagse hongerstaking in zeven landen hielden, hebben wij in solidariteit deelgenomen aan 17 protestdemonstraties en vijf vertegenwoordigers van ons gingen  naar de hongerstakers in Berlijn, Londen en Genève om bloemen te doneren.

 

Herdenkingsbijeenkomst Nelson Mandela

6 december was de dood van het heroïsche symbool van de strijd tegen de apartheid, die altijd ons symbool blijft voor vrijheid, mensenrechten en de bestrijding van discriminatie van geslacht en religieuze vervolging. We waren diep bedroefd.

 

In dit verband, ter ere van de nagedachtenis van Nelson Mandela, werd namens onze organisatie een boeket afgeleverd bij de ambassade van Zuid-Afrika, waar de herdenking werd gehouden.

We herdachten de herinnering aan deze grote held. In dit opzicht heeft de redactie van de organisatie redactie een gedocumenteerd artikel voorbereid en publiceert.

 

Perzisch Nieuwjaarsfeest 19,20 en 21 maart

De stichting beijvert zich Nowruz te vieren met de in Nederland wonende Iraniërs en onze Nederlandse donateurs en vrienden.

 

Andere Perzische festiviteiten

•       Mehregan festival op 28 september

•       Sadeh op 3 februari

•       Yalda Nacht op 21 december

Deze culturele evenementen worden gekenmerkt door Iraanse muziek. Het is onze verantwoordelijkheid om de filosofie van elk van deze festiviteiten over te brengen op de toekomstige generaties, omdat het regime van de mullahs al deze tradities op zijn kop heeft gezet.

 

Project ter ondersteuning van Iraanse vrije media

SF heeft een vrije media financieel ondersteund voor kosten van de uitzendingen. Deze zender voor Iraniërs is vergelijkbaar met Radio Oranje tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de Nederlanders.

 

De vereniging steunt deze media die betrouwbaar nieuws voor de geketende mensen van Iran uitzendt en voelt zich verplicht om dit station te garanderen en veilig te houden. Deze media is trouw aan de solidariteit van Iraanse mensen over de hele wereld voor vrede, vreedzame co-existentie en de mensenrechten tegen de religieuze dictatuur.

 

165 Bezoekersdagen gedurende 2013 in Den Haag

Gedurende het hele jaar 2013 waren Nederlanders in het kantoor van de Stichting van de Familieleden te gast. Het doel hiervan was geïnteresseerden in te lichten wat de schendingen van mensenrechten inhoudt, wat het doel van een dictatuur daarmee is, waarom de barre situatie in Iran nog steeds aanhoudt, wat er aan gedaan kan en moet worden, en wat de Stichting al gedaan heeft. Het was belangrijk voor de bezoekers, te zien hoe effectief de inzet van elke persoon kan zijn.

 

Kerstviering

Op verzoek van de organisatie participeerden alle vrijwilligers tijdens nachtmissen op 24 december in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Amersfoort and Utrecht. De vrijwilligers ontstaken kaarsen om te bidden voor vrijheid in Iran.

Publicatie van brochures en nieuwsbrieven (maandelijks of per kwartaal)

Omdat er in de media over het algemeen helaas weinig over de situatie van mensenrechten in Iran wordt vermeld, zijn de nieuwsberichten van SF essentieel. Deze  worden in gedrukte vorm of digitaal aan geïnteresseerden verzonden. Het vinden van logistieke oplossingen bij publicatieprojecten – denk aan papier, enveloppen, het drukken – met behulp van bedrijven die hun dienstverlening niet in rekening brengen en middelen ter beschikking stellen, is een belangrijk onderdeel van ons werk.

Project - Kerstmis 2013

Om religieuze discriminatie en om de situatie met betrekking tot de mensenrechten in Iran onder de aandacht te brengen, is in december een bulletin opgesteld en gedrukt en zijn kerstkaarten verzonden aan diegenen die hebben geholpen bij de mensenrechtenprojecten. De kaarten zijn geschreven en ontworpen door vrijwilligers.

SF viert deze dagen met heel veel respect, in plaats van haar christelijke landgenoten in Iran.

Een vergelijkbare actie werd  ook ter gelegenheid van Pasen uitgevoerd.

 

 

De financiële verantwoording 

De Stichting is in principe afhankelijk van vrijwillige donaties en schenkingen en heeft gedurende de afgelopen jaren een vast bestand van participanten opgemaakt, die aan de Stichting doneren.

De participanten worden bezocht door de vrijwilligers van de Stichting en zij worden uitgebreid geïnformeerd over de ontwikkelingen omtrent de doelstelling van de Stichting en de projecten die de Stichting ondersteunt.

In het kader van de uitvoering van de doelstellingen heeft het bestuur procentueel de navolgende verdeling van de verworven donaties gemaakt: