ANBI 2016

Jaarverslag 2016

STFA, Stichting van de Familieleden


De naam van de instelling

Stichting van de Familieleden
Stichting van de Familieleden is opgericht op 31-03-2004.

Het RSIN/fiscaal nummer
ANBI Dossier nr.: 54280
Fiscaalnummer: 816815173 (RSIN: NL 816815173 B01)

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27266411

Bank gegevens   
Incassant ID:     NL21ZZZ27266411000
SNS Bank:         NL21SNSB0912087579                    BIC: SNSBNL2A
ING Bank:         NL76INGB0003012442                    BIC: INGBNL2A

Contactgegevens

Bezoek adres:
Regulusweg 5
2516 AC  Den Haag

Correspondentieadres:
Postbus 304
2501 CH Den Haag

Tel: 070-3561001       Fax: 084-2290313
Website: www.stfa.nl     E-mail: info@stfa.nl


De doelstelling
De mensenrechtensituatie in Iran is sinds de machtsovername van het theocratische bewind in Iran in 1979 ernstig verslechterd. De vrijheid van meningsuiting wordt met de voeten getreden.

Vooral vrouwen, journalisten en etnische en religieuze minderheden zijn slachtoffer van executies, martelingen, opsluitingen zonder proces en discriminatie op alle gebied.

SF wil de stem zijn van slachtoffers in en buiten Iran en wil hen ondersteunen en beschermen, en vraagt aandacht voor deze desastreuze situatie. Ook wil SF de band tussen Nederlanders en Iraniërs bevorderen en solidariteit voor slachtoffers vergroten.


Beleidsplan
•    Het bevorderen van de fundamentele mensenrechten in Iran zoals deze zijn vastgelegd in de internationale verdragen en conventies.

•    Het bewaken van de uitvoering van de rechten van de mens volgens de Conventie van Geneve voor alle Iraanse dissidenten en voorstanders van de SF; het inzetten van juridische dienstverleners, het ontwikkelen van initiatieven in bedrijven c.q. scholen, mobilisatie van mensenrechtenorganisaties.

•    Het organiseren van werkcolleges, bijeenkomsten, demonstraties, herdenkingen, gebedsdiensten, tentoonstellingen, lezingen, persconferenties en het publiceren en verspreiden van artikels via brochures, tijdschriften, internet of andere media.

•    Het verrichten van alle verdere handelingen, die in de ruimste zin van het woord voor de mensenrechten van Iraniërs in en buiten Iran bevorderlijk kunnen zijn.

•    De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door donaties alsmede door de opbrengsten van diverse activiteiten als hierboven beschreven.


De bestuurssamenstelling
 Het bestuur is als volgt opgesteld:
•    Voorzitter
•    Secretaris
•    Bestuurslid


De namen van de bestuurders
ANBI uitzondering regel: Van de belastingdienst kan ontheffing worden verleend, als publicatie van de namen van de bestuurders voor hen of voor hun familie veiligheidsrisico vormt.

STFA heeft een aanvraag voor een ontheffing bij de belastingdienst ingediend.

Aangezien familieleden van de bestuurders, vrijwilligers en actieve leden van de stichting in hun thuisland Iran het gevaar lopen opgepakt en vervolgd te worden, zullen namen niet op de website gepubliceerd worden en alleen om die bijzondere redenen.


Het beloningsbeleid
Geen van de leden of actieve ondersteuners van de Stichting van de Familieleden  ontvangt een beloning. SF is immers voor en door vrijwilligers opgezet. Dit beleid is altijd zo geweest. Ook zijn er geen subsidies aangevraagd noch ontvangen. De stichting is geheel afhankelijk van donaties.

Activiteitenverslag  2016

 


Verslag van de activiteiten

Inleiding
2016 was voor ons allen een vurige en onvermoeibare jaar. Een jaar dat synoniem was aan sterke inzet om behoeftigen te helpen. Een jaar waarin we de stem konden zijn voor slachtoffers door alle vrijwilligers breed in te zetten en beter tot hun recht te laten komen in onze projecten. Een jaar waarin we wederom getuigen zijn geweest van de mooiste scènes van medemenselijkheid en intenties om goed te doen en te helpen. Een jaar waarin we des te meer de waarden van elk en ieder mens, die ons heeft gesteund en bijgestaan waarderen en er trots op zijn.

Evenals in voorgaande jaren beginnen we onze jaarlijkse rapportage met eerbied voor mensen, die rechtvaardigheid en barmhartigheid nastreven, want hun liefde en solidariteit is onze grootste kapitaal. Wij zijn met recht trots op dit groot menselijk kapitaal. Wij geloven er heilig in dat door onze collectieve inspanning ons in staat stelt de meest moeilijke problemen samen op te lossen.Voor ons was het mooiste beeld dat we mochten gadeslaan het beeld dat op straten wegen, pleinen, universiteiten, bibliotheken en kerken ontstond, het beeld van nobele mensen, die Iran herkenden van foto’s van slachtoffers en erbarmelijke omstandigheden en die in concensus met ons veranderingen te weeg willen brengen. Zij die hun hart klopt voor vrede en vrijheid.

Sinds het aantreden van de huidige premier van Iran in 2013, heeft het regime van de mullahs zich een demagogische gezicht aaangemeten, waarmee men grote politieke betrokkenheid aaankondigde en met grootspraak en propaganda trachtte om zowel de samenleving in Iran alsmede de internationale samenleving te overtuigen van een gematigd regime. Echter als de balans wordt opgemaakt van de afgelopen vier jaar bestaat de rapportage uit meer dan 25000 executies. En dit terwijl de 38-jarige bezetting van ons land door religieuze dictatuur al een zeer schokkend saldo heeft dat genoeg stof tot nadenken geeft:

- Buitengewone inkomen uit verkoop van olie en natuurlijke hulpbronnen uit de natuur en het milieu worden uitgebuit om repressie, staatsterrorisme en extreem fundamentalisme te kunnen veroorloven in het Midden-Oosten.

- Het potentieel en de invloed van de jongere generatie, die weigerd medewerking te verlenen aan de religieuze dictatuur wordt openlijk aangevallen en vernietigd.

- De Iraanse samenleving heeft een regering van censuur en leeft in een dodelijke theocratie onder brute repressie.

- Militaire campagnes tegen onschuldige mensen in het Midden-Oosten is een duidelijk teken van wreedheid tegen de mensheid die zijn weerga niet kent.

- Het regime van de mullahs heeft de hoogste aantal brain drain van jonge Iraniërs, het hoogste aantal zelfmoord en depressie in de samenleving op zijn naam staan. 

Ieder van ons die meer dan drie decennia gedwongen in ballingschap leeft, voelen ons verantoordelijk voor de verslechterende omstandigheden in ons land en zien het als onze plicht om de stem te zijn voor de stemlozen, hulp te bieden aan de hulpbehoevenden en de pijn te verzachten van hen die lijden. Ons hart klopt voor ons geketend land. Dit is dan ook de drijfveer en motivatie achter ons werk waarin we samen met de vredeliefhebbende mensen van deze wereld een verandering teweeg brengen, daarom is dit het fundament van onze jaarlijkse verslagen. 

Wij geloven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en willen deze waarden waarborgen. Wij willen scheiding van staat en religie en promoten vrijheid van gedachten. Het herstellen van menselijke waardigheid heeft onze hoogste prioriteit.

Wat ons onderscheidt van klassieke goede doelen, die een jaar van te voren hun programma bepalen, is het volume en de urgentie van onze ad hoc projecten, die om specifieke aandacht vragen en elk een eigen ontwerp van oplossingen en een dynamische benadering en verantwoording nodig hebben. Dit definieert onze werkzaamheden.

Onze belangrijkste prestatie is onze collectieve inzet. Om te beginnen hebben we een prombleemoplossende benadering, waarbij we ons gehele netwerk actief inzetten. Daarbij luisteren we naar de verschillende standpunten.Vervolgens becommentariëren we de uitkomsten met elkaar en onderzoeken we de onmiddellijke oplossingen. We zetten de vrijwilligers individueel in hun kracht in een oplossing waarin we ons als eenheid in kunnen vinden. De prestaties die voortvloeien uit deze werkwijze bewijzen des te meer de kracht van solidariteit en de macht van collectieve inzet. Deze effectieve aanpak verminigvuldigd de som van al onze individuele krachten.

De tweede parameter, die ons opnieuw onderscheidt van klassieke formaties is, dat wij te maken hebben met een conflict, de rampzalige religieuze dictatuur van Iran, die voor ontbinding zorgt binnen de Iraanse samenleving en het Midden-Oosten destabiliseert. Bijna vier decennia van ballingschap zorgt ervoor dat deze voorwaarden voor onbepaalde tijd opgelegd zijn, derhalve brengen onze projecten veel variable en onverwachte parameters met zich mee.

Gezien het feit dat sociale ontwikkeling geen ruimte krijgen voor groei in Iran en de dictatuur onvermijdelijk gedoemd is te mislukken en ondanks de omvang van het probleem en alle onvoorspelbare omstandigheden trachten wij meer dan ooit tevoren en met een groter volume van activiteit en met meer durf en elan projecten aan te pakken, omdat we vertrouwen hebben in de toekomst en geleerd hebben uit het verleden dat het resultaat van een project soms jaren nodig heeft voor het kan manifesteren, maar onze onvermoeibare inzet, lange adem en geloof ervoor zorgt dat onze gezamelijke inzet haar vruchten afwerpt. 

Activiteitenverslag Stichting van de Familileden (STFA) 2016
In 2016 was onze aandacht gespitst op twee componenten:
1.    Vrouwen
2.    Schendingen van de mensenrechten in Iran. 

In dit jaarverslag volgen samenvattingen van elk van deze onderwerpen:

Vrouwen weerklinken de stem van de onderdrukten in Iran – De Correlatie en samenwerking tussen verschillende organisaties van mensenrechten om tot gezamelijke actie te komen


 o    In kaart brengen van de repressie en arrestaties van Iraanse vrouwen van 8 maart 2015 tot begin maart 2016
Deze statistieken worden geleverd aan verschillende internationale organisaties voor de rechten van de mens, instellingen voor gendergelijkheid en de speciaal rapporteur van de Verenigde Naties voor Iran, opdat er een beroep tegen deze georganiseerde onderdrukking van vrouwen door de Iraanse staat gedaan kan worden. Deze data worden gebruikt om  vrouwenhandel een halt toe te roepen en tegen gedwongen kindhuwelijken in Iran (de Iraanse statistieken tonen aan dat er 400.000 duizend meisjes getrouwd zijn in het land, die jonger zijn dan 15 jaar). We komen op tegen deze middeleeuwse wetten, die moeders niet genoeg macht geven om hun kinderen te beschermen. Wetten die vrouwen tegenhouden in reizen en het volgen van onderwijs. Wij komen op tegen seksuele intimidatie van vrouwen, tegen zoutzuur aanvallen op vrouwen in Iran, tegen welke vorm van discriminatie en onderdrukking van vrouwen dan ook. (Er is door de afgezanten van mensenrechten verwezen naar de inhoud van deze verslagen en deze zijn nuttig bevonden. 

o    Het verzorgen van rapportages inzake mishandeling van politieke gevangenen zoals het uitoefenen van druk om gelogen bekentenissen te verkrijgen en het weigeren van noodzakelijke medische hulp aan gevangenen.
Er zijn 28 verslagen geleverd over de schendingen van mensenrechten in dezen.

o    Deelname aan de internationale vrouwendag in Parijs
Een delegatie van dertig personen bestaande uit vrijwilligers en supporters van onze stichting vergezeld door de projectleider hebben op uitnodiging van de internationale organisatie van de vrouw deelgenomen aan het programma in Parijs. Tevens heeft onze delegatie bilaterale ontmoetingen gehad met de delegaties uit Italie, Duitsland, Scandinavie en Frankrijk.

Tijdens deze bijeenkomst zijn de duizenden vrouwen herdacht, die hun leven hebben gegeven in strijd voor vrijheid, onderdrukking en seksuele misbruik.

In het Middeleeuwse fundamentalisme van Iran worden vrouwen als tweederangs burgers beschouwd. Dit standpunt is het meest elementaire grondbeginsel van het fundamentalisme. Het ideaal van gendergelijkheid is een bedreiging voor het Iraanse regime. Dit fenomeen heeft zijn intrede gedaan in 1978 in Iran onder de naam van het Islamitische kalifaat. 38 jaar zijn verstreken in de vrije wereld van democratie en vrijheid sinds het idee vorm heeft gekregen, maar in Iran bedreigt dit beginsel nog altijd elke vorm van lichamelijke integeriteit van de vrouw. Echter het fenomeen van vrouwenhaat en fundamentalisme moet niet enkel als een probleem in Iran worden gezien, maar als een bedreiging van internationale vrede en veiligheid waar ongetwijfeld vrouwen als eerste de dupe van zullen zijn. Daarom is het van groot belang om informatie te verzamelen in dezen, overleg te hebben met meerdere mensenrechtenorganisaties om de krachten te bundelen en ons in te zetten om op te komen voor gendergelijkheid. Vandaar dat dit een belangrijk deel van onze agenda beslaat.

o    De herdenkingsprogramma van de Dag van de Vrouw op dinsdag 8 maart te Den Haag
Dit programma was georganiseerd om op te komen tegen onderdrukking van vrouwen, tegen vrouwenhaat, voor gendergelijkheid en ter promotie van vrede.

110 leden en aanhangers hebben deelgenomen aan deze bijeenkomst, die werd georganiseerd op dinsdag 8 maart 2016 van 19.00 tot 21.00 uur op ons kantoor te Den Haag. Vertegenwoordigers van gendergelijkheid uit Latijns-Amerika, Midden-Oosten en Scandinavië hebben deelgenomen aan deze viering. De bijeenkomst werd geopend met het tonen van een documentaire inzake de geschiedenis van de Insternationale Dag van de Vrouw. Vervolgens kwamen drie migrante vrouwen aan het woord, die elk verwezen naar hun ervaringen met betrekking tot genderongelijkheid en discriminatie.

Tevens voerden twee vrouwelijke (voormalig) politieke gevangenen uit Iran het woord, die een beeld schetsten van het bloedbad van 1988, waarin bijna 30.000 politieke gevangenen massaal op bevel van Khomeini zijn geëxecuteerd. Het programma werd afgesloten met een artistieke performance over gendergelijkheid. 

o    Deelname inzake tentoonstelling rechten van de vrouw in het Atrium te Den Haag
Op uitnodiging van Amnesty International heeft een delegatie van onze stichting bestaande uit onze aanhangers en sponsoren een tentoonstelling bijgewoond die georganiseerd was van 12 augustus tot en met 3 september te Den Haag. Onze stichting heeft deze waardevolle tentoonstelling met open armen ontvangen.Wij steunden deze actie, die de sociale effecten van schendingen van de rechten van de vrouw openbaar maakt.

De beweging tegen de schendingen van mensenrechten in Iran
Nee tegen executie, nee tegen marteling en willekeurige detentie en voor onmiddelijke vrijlating van politieke gevangenen. Wij roepen censuur en de religieuze inquisitie een halt toe.

o     Campagne tegen de doodstraf, marteling en willekeurige detentie van mensen en voor vrijlating van politieke gevangenen - tegen censuur en de religieuze inquisitie in Iran
Er zijn acties op straat, boekenstands, petitie gehouden tegen executie in Iran in de steden Nijmegen, Rotterdam, Amstrdam, Woerden, Groningen, Amstelveen, Gouda, Krimpen en Den Haag. Zo is er op deze wijze bijna 7000 uur besteed aan het informeren van mensen over schendingen van de mensenrechten in Iran. Meer dan 3000 mensen zijn face to face ingelicht over de misdaden tegen de mensheid van het Iraanse regime. Er zijn meer dan 10.000 nieuwsbrieven en bulletins opgevraagd en verspreid, waarin er een beroep werd gedaan om de executies in Iran een halt toe te roepen.

Onze primaire focus ligt bij de rechten van de mens. Onze campagnes worden dan ook georganiseerd rondom het thema van het stoppen van executies in Iran. Deze campagnes hebben we in directe samenwerking met andere internationale hulporganisaties uitgevoerd.

o    Face to face campagnes tegen executies,onderdrukking en steniging in Iran
Dit project heeft van vrijdag 1 januari 2016 tot vrijdag 31 december 2016 gedraaid en besloeg meer dan 15.000 uur. Het project bestond uit het schrijven en opstellen van meer dan 2000 brieven en petities met betrekking tot het stoppen van executie van politieke gevangenen, marteling een halt toe te roepen en het stoppen van onderdrukking van christenen en religieuze minderheden in Iran.

o    Vergaren van nieuwsitems inzake schendingen van de mensenrechten in Iran
Onze insteek is om nieuwsitems te publiceren. Deze worden vertaald naar het Nederlands en het Engels voor degenen die geïnteresseerd zijn in mensenrechten. Onze fans bestaan onder andere uit politieke gevangenen, die door de foto's en posters verkregen uit het nieuws gemotiveerd raken vol te houden en ons oprecht steunen. In 2016 hebben zo’n 20.000 bulletins en nieuwsbrieven verstuurd.

o    Berichtgeving via Facebook - Google Plus en andere social media
Via Facebook, Google+, LinkedIn is er nieuws verspreid over de schendingen van mensenrechten in Iran. In 2016 bedroegen het aantal bezoekers en  enthousiastelingen die onze nieuwsitems hebben gelezen 2.351.144

o    Het verstrekken van nieuws en verslagen vannuit Iran
Berichtgeving inzake de onderdrukking van vrouwen, arbeiders, verpleegkundigen en leraren. Tevens wordt er verwezen naar de onderdrukking van studenten en seksuele discriminatie op universiteiten. Ook wordt er verslag gedaan over de onderdrukking van (religieuze) minderheden zoals de Azeri, Baluchi en Arabieren. Er wordt er informatie ingewonnen over de toestand van politieke gevangenen. Deze rapportages worden ook verstrekt aan de Verenigde Naties. Het verslaan van ad hoc berichten inzake het redden van levens ten behoeve van internationale mensenrechten organisaties.

o    Vezamelen van feiten van schendingen van mensenrechten in Iran voor de afdeling Iran ten behoeve van de Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties
De drienzestigste veroordeling op 19 december 2016 van de Verenigde Naties inzake schendingen van mensenrechten door het theocratische regime van Iran was mede mogelijk gemaakt door onze beweging voor nieuwsgeving, die de misdaden van de mullahs aan het licht heeft gebracht. Zo hebben we op een grote schaal de executies en repressie in Iran bloot gelegd opdat een tsunami van effectieve internationale maatregelen ingezet konden worden om Iran een halt toe te roepen.

o    Introductie van grootschalige mailing ter ondersteuning van de beweging voor gerechtigheid
Vanaf maandag 7 november 2016 hebben we gedurende twee weken een stand gehouden op kantoor, waarbij we dit nieuw project introduceerden in onze programma. Belangstellenden werden uitgenodigd om geïnformeerd te worden inzake de schendingen van mensenrechten in Iran om op deze wijze aandacht te vragen voor executies en deze een halt toe te roepen en ter ondersteuning van de families van politieke gevangenen en dissidenten in Iran. Er was gelegenheid om te spreken met slachtoffers van de religieuze dictatuur in Iran. Zij vertelden over hun ervaringen, persoonlijke observaties en verborgen feiten met betrekking tot het leed dat hen is aangedaan. Dit live-programma heeft voor de duur van twee weken licht mogen schijnen op de status van vrouwen, kinderen, families van gevangenen en de wijze waarop het ministerie van inlichtingen van de mullahs familieleden van politieke gevangenen dagelijks intimideert en met de dood bedreigt. Dit programma werd gesteund en verwelkomd door vrienden en supporters van de stichting.

o    Opstellen van verslagen van getuigenschriften van het bloedbad in Iran in de zomer van 1988
Een van de recente Iraanse vluchtelingen in Nederland is getuige geweest van het bloedbad in 1988. In zijn getuigenis is gedocumenteerd hoe een groot aantal politieke gevangenen zijn geëxecuteerd en in en rondom Teheran zijn begraven. Deze getuigenis is overgedragen aan de de Verenigde Naties en juridische autoriteiten om gerechtigheid te vragen voor de familieleden van degenen, die op brute wijze zijn afgeslacht in 1988.

o    Participatie van vrouwen in de bestuursvergadering van 26 november tijdens de conferentie van Parijs inzake solidariteit en rechtvaardigheid
Een delegatie van bestuursleden van de stichting, fans en supporters namen deel aan deze conferentie. Tijdens de bijeenkomst werden aangrijpende bijdragen geleverd door voormalig politieke gevangenen, familieden van geëxecuteerden en politieke gevangenen onder het regime van de mullahs, die onlangs het land zijn uitgevlucht. Tijdens deze conferentie werden ongekend grote schendingen van mensenrechten ui Iran blootgelegd. Het was een manifest van 38 jaar onrechtvaardigheid, onderdrukking en marteling in Iran. Tevens heeft de stichting de vertegenwoordigers van de Iraanse studentenbeweging in Europa en Amerika ontmoet. Ook is er bilateraal gesproken met de onlangs gevluchtte politieke gevangenen, die keynotes leverden op de bijeenkomst. Het programma eindigde met het aanbieden van bloemen aan de slachtoffers.

o    Deelname aan het protest op 20 augustus 2016 tegen de schendingen van de mensenrechten en tegen executies in Iran te Den Haag
Onze stichting heeft op uitgenodiging van de stichting van Iraanse artsen in Nederland deelgenomen aan dit vreedzame protest. De delegatie bestond uit familieleden van politieke gevangen, jongeren en seniore moeders. Tevens heeft de stichting een brief overhandigd aan bevoegde internationale organisaties en opgeroepen om een einde te maken aan de hongerstaking van gevangenen in Iran. Deze bijeenkomst was eveneens tegen executies, martelingen en de recente golf van arrestaties van studenten, religieuze minderheden en dissidenten in Iran.

Met dit protest werd ook aandacht gevestigd op de publieke opinie om de massa executies van 30.000 politieke gevangenen in1988 in Iran door een enkele fatwa te veroordelen.We willen rechtvaardigheid voor de nabestaanden van dit bloedbad. De daders van deze massamoorden dienen aangehouden en berecht te worden aan het Internationale Gerechtshof voor misdaden tegen de mensheid.

o    Deelname aan de jaarlijkse bijeenkomst van France Liberte te Parijs. Tevens herdenkingsbijeenkomst van de grande dame van de mensenrechten van Iran mevrouw Danielle Mitterrand
Op donderdag 24 november 2016 heeft een delegatie van supporters en vrijwilligers van de stichting op uitnodiging van France Liberte deelgenomen aan de herdenkingsbijeenkomst van mevrouw Danielle Mitterrand, voormalige first lady van Frankrijk en grande dame van mensenrechten. Mevrouw Danielle Mitterrand steunde onze beweging moederlijk met haar pen en haar stem in onze zooektocht naar vrijheid en vrede. Haar dood valt ons zwaar.We herinneren en koesteren haar pad en we buigen ons voor haar grote geest. Zij bouwde samen met ons aan een menselijke wereld. Haar nagedachtenis biedt troost aan slachtoffers van het Iraanse regime, nabestaanden en moeders van politieke gevangenen.

Er is een afzonderlijk verslag van deelname door de stichting aan dit programma.

o    Boekenbeurs over verboden boeken en tentoonstelling over schendingen van mensenrechten in Iran georganiseerd te Den Haag gedurende een maand
Op maandag 9 mei 2016 tot en met woensdag 25 mei hebben we een tentoonstelling gehouden met betrekking tot bijna vier decennia lang censuur van boeken in Iran. Deze tentoonstelling werd op ons kantoor gehouden. Tijdens deze tentoonstelling werd verwezen naar hoe het regime van de mullahs in Iran de oorlog verklaarde tegen de mensheid met de inhumane behandeling van het volk door een cultuur te scheppen van relieuze inquisitie, censuur van boeken, repressie, moord en doodslag van schrijvers en intellectuelen in Iran. Tijdens deze tentoonstelling toonden we een documentaire over het leven van een groot wijlen toneelschrijver uit Iran genaamd Gholam Hossein Saedi dat gemaakt was door het productieteam van de stichting. De documentaire vertelt het verhaal over zijn  theateruitvoeringen en de impact die de bekende toneelschrijver had op kunst en cultuur in combinatie met het verzet. Het doel van deze tentoonstelling was om het publiek bekend te maken met authentieke Iraanse kunstenaars. De voorstelling werd gesloten met het ten uitvoering brengen van een deel van een theaterstuk genaamd fabeltjesland van de bekende toneelschrijver Bijan Mofid.

o    Iran: Kunst in ballingschap
Deze tentoonstellingen beslaat vier decennia aan verboden muziek en kunst in Iran. Deze tentoonstelling was georganiseerd van zaterdag 13 oktober 2016 tot en met zaterdag 29 oktober 2016. De tentoonstelling bracht vrouwenhaat dat een van de belangrijkste pilaren is van het theocratische regime van Iran in kaart. De verwoestende gevolgen van het fundamentalisme op vrouwelijke kunstenaars ondanks de lange geschiedenis van kunst, cultuur en muziek in Iran. Zo passeerde het leven van mevrouw Marzieh, de grootste Iraanse traditionele zangeres, het revue. Haar werk werd door het regime van de mullahs verboden toen zij ballingschap verkoos boven haar leven in Iran en in ballingschap met haar zang over vrijheid in haar vaderland protest aantekende tegen de mullahs. Ook werden beelden afgespeeld van delen van haar opperette in het Albert Hall te London.

De tentoonstelling ging tevens in op het leven van de formidabele dichter Forough Farookzad en zijn nieuwe stijl van de mooiste gedichten.

De tentoonstelling werd afgesloten met een lezing van mevrouw Nahid Abadi een operazangeres, die vertelde over de weerstand die het regime in Iran biedt tegen kunst en hoe deze een onderdeel is van het verzet.

o    Organiseren van een herdenking ter nagedachtenis van de Franse pastoor Jacques Hummels van de kerk van Rouen in Frankrijk
Op woensdag 27 juli 2016 hebben we een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd op ons kantoor ter nagedachtenis van pastoor Jacques Hummels, een Fransman op leeftijd (84) die op een brute wijze om het leven is gekomen door een aanslag van relieuze fundamentalisten. Wij veroordelen deze terreur aanslagen en hebben onze bezorgdheid en empathie uitgesproken met een condoleancekaart aan de Franse ambassade. Tevens hebben we onze verdriet en medeleven getoond door kaarten te sturen naar alle kerken in de steden Amsterdam, Utrecht, Breda. De bijeenkomst werd bijgewoond op ons kantoor door 32 personen, waaronder supporters en bevriende priesters. Het programma begon om14:00 uur en eindigde om15:50 uur.

o    Steun bieden aan de Iraanse (verzets) TV
Zoals Radio Oranje in de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol speelde voor het Nederlandse volk, zo speelt de Iraanse (verzets) TV en informatietechnologie een belangrijke rol voor de Iraanse gemeenschap in balling. Derhalve hebben wij met liefde bijgedragen aan deze steunbetuiging om deze zender die belangrijk nieuws levert inzake bescherming van de mensenrechten. Van 15 januari 2016 tot en met 17 januari 2016 hebben wij deelgenomen aan deze bewustwordingscampagne.
Deze zender heeft in de afgelopen jaren haar programma’s beter kunnen streamen via internet opdat men in Iran beter toegang heeft tot dit medium, omdat het Iraanse regime alle TV zenders in Iran beheert en geen tegenspraak duld is het hebben van een zender die niet wordt gecencureerd van levensbelang voor het bieden van perspectief en hoop aan allen die werken aan vrede en vrijheid voor het land.

Onze stichting wil bij dezen dan ook de Iraanse (verzets) TV bedanken voor haar tomeloze inzet in dezen.

o    Deelaname aan het kerstgebed
Op 24 december hebben we kerstviering gehouden voor onze supporters en vrijwilligers op ons kantoor te Den Haag. Tevens hebben we deelgenomen aan het kerst mis van negen kerken in de steden Den Haag, Amsterdam, Rotteerdam, Nijmegen, Almere, Hilversum, Rijswijk, Delft en Wassenaar. Er zijn kaarsen aangestoken en de geboorte van Jezus Christus, de redder van de mensheid, gevierd. Wij hebben gebeden voor vrede, vrijheid en voor het redden van het leven van politieke gevangenen in Iran. Deze diensten zijn bijgewoond door Iraanse Christenen in balling.

o    Nowruz viering - het Perzische nieuwjaar
Ter gelegenheid van de grote (nationale) feestdag van Nowruz, het Iraanse Nieuwjaar hebben we op zondag 20 maart een nieuwjaarsreceptie gehouden van 05.30 uur tot 09.30 uur op ons kantoor te Den Haag. De tijd van deze viering is zo specifiek vanwege het feit dat het Iraans Nieuwjaar de exacte aanvang van lente viert. Dit zorgt ervoor dat Iraans Nieuwjaar nooit op een vaste tijd plaatsvindt.

maar elk jaar opnieuw uitgerekend dient te worden. Op deze wijze vieren Iraniërs over de hele wereld ongeacht de geografie Nieuwjaar op dezelfde tijd. Dit jaar was de viering zeer vroeg Nederlandse tijd derhalve hebben wij besloten om de traditie hoog te houden en het kantoor open te stellen voor een nieuwjaarsreceptie.

Tijdens deze bijeenkomst, die door alle leden van de stichting, hun vrienden en familieleden werd bijgewoond, werd het nieuwe Iraanse jaar ingeluid met het vertrouwen in een vrij Iran en in nagedachtenis van hen, die hun leven hebben gegeven voor vrijheid, vrede en mensenrechten. Deze bijeenkomst werd gevierd met de traditie van de Iraanse Haft Seen (zeven maal S) en de screening van een documentaire over deze nationale feesdag en de viering ervan door de jaren.

Deelname aan een internationale campagne om levens te redden van Iraanse vluchtelingen, die onder erbamelijke toestanden, zonder medische voorziening en onder constante aanvallen van Iran leefden.

o     De stichting heeft deelgenomen aan deze grootschalige internationale campagne om Iraanse vluchtelingen te helpen, die in een gevaarlijke vluchtelingenkamp woonden alwaar beslag was gelegd op medische voorzieningen en waar de vluchtelingen regelmatig het doelwit waren van raketaanvallen. De vluchtelingen bestaande uit zieken en ouderen zijn veilig gesteld in andere landen waar zij de nodige medische hulp kunnen ontvangen en niet blootgesteld meer zijn aan aanvallen. Het betrof een uitgebreide project die veel risco’s met zich meebracht en na jaren van inspanning succesvol en feilloos is uitgevoerd. Onze stichting heeft deze succesvolle herlocatie van de vluchtelingen naar een veilig onderkomen schriftelijk gecommuniceerd en haar achterban en ieder persoonlijk gefeliciteerd met het slagen van het project.

Reclamecampagnes in 2016
 
o    Zorg dragen voor dringende campagnes. We hebben twee gerichte campagnes gevoerd in januari 2016 en een dringende campagne ten behoeve van moeders in november 2016. Deze mailing campagne werd gericht aan 6.000 mensen.

o    Opzetten, ontwikkelen en distribueren van boeken, tijdschriften, en publicaties van schendingen van mensenrechten in Iran ten behoeve van acties op straat en in kerken.

o    Voorbereiding van nieuwsbrieven en specials over schendingen van mensenrechten in Iran.

o    Verzorgen en verwerken van beeldmateriaal van grote bijeenkomsten, protesten, herdenkingen en conferenties ten behoeve documenteren van de bijeenkomsten ten behoeve van mensenrechten.

o    Het ontwikkelen en maken van uitnodigingen ten behoeve van de bijeenkomsten van 8 maart, de zomer bijeenkomst van Global Campaign for Human Rights, de augustus conferentie, tentoonstelling verboden boeken, massamoorden op gevangenen in1988, uitnodiging voor de vertoning voor de documentaire over de schendingen van mensenrechten in Iran.

o    Ontwerpen en creëren van kunst ten behoeve van mensenrechten in Iran. Ontwikkelen, produceren en distribueren van onthullende posters en kaarten inzake mensenrechten in Iran. Het maken en verzenden van kerst-  en Nowrouz kaarten. Dit alles wordt door onze vrijwilligers verzorgd.

Sociale interacties en ondersteuning van mensen

o    We hebben 410 wenskaarten voor kerst- en Nowruzfelicitaties ontvangen, evenals steunbetuigingen van supporters en aanhangers van de stichting.

o    Er zijn meer dan 610 persoonlijke ontmoetingen georganiseerd met vertegenwoordigers van verschillende lagen van de maatschappij om schendingen van de mensenrechten in Iran aan de kaak te stellen.

o    575 afgevaardigden, sponsoren en belangstellenden hebben onze tentoonstellingen inzake de rechten van de mens op ons kantoor bezocht.

o    Aanhangers hun vrienden en familie hebben in het afgelopen jaar in12 gevallen in plaats van cadeaus op verjaardagen en huwelijksjubilea te vragen ervoor gekozen dat geld te doneren aan de stichting. Tevens heeft een genereuze organisatie de kosten van brood en twee maal consumptie voor bijeenkomsten bekostigd voor de stichting en haar vrijwilligers. Het totaal hiervan bedroeg eind december 2016 €7892,-.

o    Een van onze aanhangers heeft de kosten van papier voor het afdrukken van e-mail correspondentie en fleyers bekostigd. Dit bedroeg in 2016 een totaal van €810 euro.

o    Een kerk uit Nijmegen heeft het eten van onze vrijwilligers betaald voor de duur van drie weken.

o    Een kerk heeft de kosten van verblijf van onze vrijwilligers in Den Haag voor twee weken bekostigd.

o    Een grote organisatie heeft 20% van onze maandelijkse kosten voor voedsel aan ons geschonken.

o    Twee aanhangers van de stichting hebben twee auto’s beschikbaar gesteld aan onze vrijwilligers om deel te nemen aan projecten voor de duur van een maand.

o    Twee grote bedrijven hebben kantoor artikelen, tafels, stoelen, uitwisbare  schrijfborden, een koelkast en opbergkasten ter waarde van € 2.320 aan ons geschonken.

o    Twee vrijwillige designers hebben gedurende het jaar hun designs beschibaar gesteld aan ons. Wij hebben deze mogen gebruiken in onze campagnes tegen schendingen van mensenrechten in Iran.

  

De Financiële Verantwoording 

De Stichting is in principe afhankelijk van vrijwillige donaties en schenkingen en heeft gedurende de afgelopen jaren een vast bestand van participanten opgemaakt, die aan de Stichting doneren.

De participanten worden bezocht door de vrijwilligers van de Stichting en zij worden uitgebreid geïnformeerd over de ontwikkelingen omtrent de doelstelling van de Stichting en de projecten die de Stichting ondersteunt.

In het kader van de uitvoering van de doelstellingen heeft het bestuur procentueel de navolgende verdeling van de verworven donaties gemaakt:STFA, Stichting van de Familieleden