ANBI Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

STFA, Stichting van de Familieleden


De naam van de instelling
Stichting van de Familieleden
Stichting van de Familieleden is opgericht op 31-03-2004.

Het RSIN/fiscaal nummer
ANBI Dossier nr.: 54280
Fiscaalnummer: 816815173 (RSIN: NL 816815173 B01)

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27266411

Bank gegevens   
Incassant ID:     NL21ZZZ27266411000
ING Bank:         NL76INGB0003012442                    BIC: INGBNL2A

Contactgegevens

Bezoek adres:
Bordewijklaan 62
2591 XR  Den Haag

Correspondentieadres:
Postbus 304
2501 CH Den Haag

Tel: 070-3561001
Website: www.stfa.nl     E-mail: info@stfa.nl


De doelstelling
De mensenrechtensituatie in Iran is sinds de machtsovername van het theocratische bewind in Iran in 1979 ernstig verslechterd. De vrijheid van meningsuiting wordt met de voeten getreden.

Vooral vrouwen, journalisten en etnische en religieuze minderheden zijn slachtoffer van executies, martelingen, opsluitingen zonder proces en discriminatie op alle gebied.

SF wil de stem zijn van slachtoffers in en buiten Iran en wil hen ondersteunen en beschermen, en vraagt aandacht voor deze desastreuze situatie. Ook wil SF de band tussen Nederlanders en Iraniërs bevorderen en solidariteit voor slachtoffers vergroten.


Beleidsplan
•    Het bevorderen van de fundamentele mensenrechten in Iran zoals deze zijn vastgelegd in de internationale verdragen en conventies.

•    Het bewaken van de uitvoering van de rechten van de mens volgens de Conventie van Geneve voor alle Iraanse dissidenten en voorstanders van de SF; het inzetten van juridische dienstverleners, het ontwikkelen van initiatieven in bedrijven c.q. scholen, mobilisatie van mensenrechtenorganisaties.

•    Het organiseren van werkcolleges, bijeenkomsten, demonstraties, herdenkingen, gebedsdiensten, tentoonstellingen, lezingen, persconferenties en het publiceren en verspreiden van artikels via brochures, tijdschriften, internet of andere media.

•    Het verrichten van alle verdere handelingen, die in de ruimste zin van het woord voor de mensenrechten van Iraniërs in en buiten Iran bevorderlijk kunnen zijn.

•    De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door donaties alsmede door de opbrengsten van diverse activiteiten als hierboven beschreven.


De bestuurssamenstelling
 Het bestuur is als volgt opgesteld:
•    Voorzitter
•    Secretaris
•    Bestuurslid


De namen van de bestuurders
ANBI uitzondering regel: Van de belastingdienst kan ontheffing worden verleend, als publicatie van de namen van de bestuurders voor hen of voor hun familie veiligheidsrisico vormt.

STFA heeft een aanvraag voor een ontheffing bij de belastingdienst ingediend.

Aangezien familieleden van de bestuurders, vrijwilligers en actieve leden van de stichting in hun thuisland Iran het gevaar lopen opgepakt en vervolgd te worden, zullen namen niet op de website gepubliceerd worden en alleen om die bijzondere redenen.


Het beloningsbeleid
Geen van de leden of actieve ondersteuners van de Stichting van de Familieleden  ontvangt een beloning. SF is immers voor en door vrijwilligers opgezet. Dit beleid is altijd zo geweest. Ook zijn er geen subsidies aangevraagd noch ontvangen. De stichting is geheel afhankelijk van donaties.

 

 

Inleiding

Beste vrienden en supporters,

Bij voorbaat wil ik namens de leden van de stichting jullie één voor één bedanken, vooral alle lieve mensen die in de laatste 100 dagen van het jaar het voortzetten van onze projecten intensief hebben geholpen. Jullie ondersteuning was waardevol, productief en veranderend. Kortom, zonder uw geweldige en waardevolle menselijke steun was het niet mogelijk om te veranderen en vooruitgang te boeken, dus uw rol bij elke beslissing was positief en effectief en bemoedigend voor ons voor enige mate van sympathie.
De raadpleging en begeleiding van velen van jullie bij het geven van positieve suggesties en zelfs jullie intellectuele medewerking hebben het voor ons mogelijk gemaakt om de verantwoordelijkheid van nog grotere projecten in 2022 op ons te nemen.
In één woord, als ik het jaar 2022 wil evalueren, moet ik erop wijzen dat onze gemeenschap in 2022 grote stappen voorwaarts heeft kunnen zetten, ondanks de onvoorspelbare omstandigheden, en door samenwerking, naar elkaar luisteren, hard werken en teamwerk succesvol te zijn.


We zullen deze ervaringen gebruiken om onze activiteiten in 2023 voort te zetten, en we zijn er zeker van dat we met de ondraaglijke inzet en de activiteiten van alle betrokkenen en vooral met het vertrouwen en de liefde die jullie ons schenken, succes kunnen boeken met onze projecten over mensenrechten in Iran.
Ik schud jullie allemaal hartelijk de hand en ik weet zeker dat we het nieuwe jaar met meer energie en kracht verder kunnen gaan. Nogmaals bedankt, want met de steun hebben jullie het gerealiseerd dat onze dromen in gerechtigheid, mensenrechten en vrijheid in Iran heel dichtbij zijn gebracht.

Nahid Dashiri
Stichting van de Familieleden (SF)


 

Een korte reflectie over de honderd dagen opstand voor vrijheid en mensenrechten in Iran

 

De revolutie voor vrijheid en mensenrechten verspreidde zich wereldwijd op 16 september 2022 met de moord op Mehsa Amini, een 22-jarig meisje dat in coma lag nadat ze was aangevallen door agenten van de zedenpolitie.

Hoewel de landelijke protesten in december 2018 en november 2019, vier jaar geleden waren begonnen, is de duur van de huidige protesten, die al acht maanden gaande zijn, bevat erg belangrijk elementen.


“Verandering protesten naar de revolutie”

De kenmerken van de protesten van 2022 plaatsen het in de categorie "revolutionaire sociale bewegingen"; het bekende voorbeeld van zulke bewegingen is de "revolutie" en "transformatie van de politieke structuur" in Iran in 1979.

De alomtegenwoordigheid en continuïteit van de protesten zijn twee belangrijke kenmerken die aantonen dat wat er in de laatste vier maanden van 2022 in Iran is gebeurd, geen" protestactie" was, die snel toeneemt en ook snel afneemt door de eerste golf van repressie door de regering, maar zeer diepe wortels in de Iraanse samenleving heeft.

Deze revolutie is zeer indrukwekkend, zowel qua geografische omvang als verschillende opleidings- en beroepsklassen. Eén van de tekenen van deze revolutionaire beweging is alomtegenwoordigheid. De recente protesten vinden ook plaats in alle provincies en in meer dan 160 steden en brengen mensen van de laagste inkomens en armste gebieden tot de meest rijkste wijken van de metropolen op de been. Onder de demonstranten zijn artsen, advocaten, promovendi, arbeiders en marktlieden.

Solidariteit van de wereldgemeenschap met vrijheidsbeweging en mensenrechten in Iran

Beweging voor vrijheid en mensenrechten in Iran gedurende 14 weken beïnvloedde de wereldgemeenschap en genoot van de steun van volksvertegenwoordigers in de parlementen en wetenschappelijke, politieke en culturele figuren in de hele wereld, ze betuigden hun solidariteit met het Iraanse volk tegen repressie, censuur, verstikking en executie, en steunden hun wens om vrijheid en democratie te bereiken. Dit is ook zichtbaar in de Iraanse immigrantengemeenschap, terwijl bijna 7 miljoen Iraniërs buiten Iran wonen (dat wil zeggen tien procent van de Iraanse bevolking woont buiten Iran), spraken velen van hen hun solidariteit uit met de opstand van het Iraanse volk. Voor het eerst in de geschiedenis sloten Iraniërs in meer dan 150 landen zich aan bij de protesten van mensen in Iran, en bij verschillende gelegenheden hielden ze op gezamenlijke datum in tientallen steden op verschillende continenten bijeenkomsten van enkele duizenden mensen.


Het bestaan van 44 jaar religieuze dictatuur in Iran laat er geen twijfel meer over dat de verwezenlijking van vrijheid in Iran alleen mogelijk is door de vestiging van democratie, en daarom worden de eerdere dictaturen, zowel monarchie als theocratie waarmee mensen ervaring hebben, afgewezen. Een democratische republiek die is gebaseerd op de stemmen van het volk en de scheiding van religie en regering, en vrije verkiezingen, is het enige alternatief en de wil van het volk van Iran.

De belangrijke rol van de studenten- en leerlingenbeweging

Na een halve eeuw was Iran opnieuw getuige van de opkomst van de "leerlingenbeweging" en had een groot deel van de protesten, vooral in de eerste weken, betrekking op leerlingen.

Geen enkel ander land is zo getroffen door de braindrain als Iran. Om zijn soevereiniteit te behouden, legt het regime van mullahs veel beperkingen en druk op aan Iraanse wetenschappers, intellectuelen en activisten. Het is de plicht van regeringen om de basis te leggen en kansen te creëren en middelen te verschaffen voor de ontplooiing van de talenten van de jonge generatie, die de toekomst is van elk land. Helaas is er in Iran, vanwege de religieuze dictatuur en vrouwenhaat van de mullahs, geen toekomst voorstelbaar voor de jonge generatie van Iran. Maar het vernietigen van talenten en het vernietigen van wetenschappelijke en educatieve kansen, het doden van artistieke smaak en atletisch vermogen, en institutionele discriminatie van jonge Iraanse meisjes en tieners zijn prominente kenmerken van het antifeministische regime van de mullahs.

60% van de 84 miljoen inwoners van Iran is jonger dan 30 jaar. Het potentieel van de jonge bevolking in het land kan worden benut wanneer de regering een geschikte omgeving kan creëren voor praktische zaken door de jeugd, en dit is wat de mullahs en het regime onder hun heerschappij afkeuren. De middelen om dergelijke beperkingen en druk uit te oefenen op wetenschappers en intellectuelen, naast onmenselijke wetten, zijn autoriteiten en directeuren, die aan niets anders denken dan aan verduistering en corruptie, mensen die niets weten van wetenschap, kennis en beschaving.

Daarom waren de studentenprotesten in meer dan 130 universiteiten van het land één van de belangrijkste acties van de Iraanse "studentenbeweging" in een eeuw. De saamhorigheid, creativiteit, doorzettingsvermogen en moed van de studenten in de afgelopen maanden hielpen niet alleen om de protesten te overleven, maar zorgden er ook voor dat het mullah regime grote moeilijkheden ondervond bij het onderdrukken van de universiteiten. Om de demonstranten op straat te onderdrukken, creëerden de veiligheidsinstellingen verschillende scenario's om studenten te introduceren als buitenaardse instrumenten, "relschoppers" en "terroristen", maar de realiteit is dat de studentenbeweging zich dapper verzette en veel studentenleiders hiervoor werden gearresteerd. Maar ze deinsden niet terug van de opstand en de revolutie van het Iraanse volk om vrijheid.

Inhoudelijke initiatieven en protestkunst

Een van de tekenen van de verspreiding van protesten en de transformatie ervan in een "revolutie" kan worden aangegeven in de creatie van protestkunst en de productie van epische en effectieve inhoud.

Studenten zijn in staat geweest om innovatieve soorten "protestkunst" op universiteiten te tonen en kunst te introduceren om het volk en het Iraanse verzet voor vrijheid te dienen.
Protestkunst heeft niet alleen verschillende dimensies van de moed van mensen tot het rouwen om vrijheidsmartelaren, met de kunst kunnen uitdrukken, maar het is ook in staat geweest om diep in de ziel van mensen door te dringen en duidelijke boodschappen te sturen naar criminele heersers en de wereldgemeenschap.

Het lied "Zweren op het bloed van mijn kameraden" was een van de artistieke werken van de studenten van faculteit der Kunst Cultuur van Teheran Universiteit, dat na het uitvoeren op de universiteit, onmiddellijk over de hele wereld werd uitgevoerd als een van de toonaangevende culturele werken in alle internationale demonstraties en tentoonstellingen tegen schending van de mensenrechten in Iran en steun voor de opstand van het Iraanse volk door Iraniërs in ballingschap.

“Zweren”

Deze brief voor jou uit de grond van koude steegjes

Ik schreef met mijn rode bloed om lippen te doen lachen

Op een andere dag is mijn geest de ziel van het groen

De eeuwige zon van vrijheid is het licht van onze hemel

Zweren op het bloed van m’n kameraden

Zweren op tranen van moeders

Zal onze kreet nooit met hun zwaard doodgaan

Het vloeiende november bloed, gemengd met onrecht

Ons delict was alleen de schreeuw uit woede tegen onrecht

Mijn lichaam en ziel, een doelwit van kogels van onrecht

Ik ben trots met een opgeheven hoofd…

Zweren op de verliefden op Iran

Zweren op opstand van Zahedan

Ik ga niet ophouden tot de dag van vertrek van de bezetters

Zweren op het bloed van m’n kameraden

Zweren op tranen van moeders

Zal onze kreet nooit met hun zwaard doodgaan

 

Verzet van het volk ondanks uitgebreide repressie

Het mullah regime gebruikte allerlei meedogenloze repressiemethoden tegen de demonstranten. Van gewapende repressie op straat en willekeurige en collectieve arrestaties van ongeveer 30 duizend mensen tot het uitspreken en uitvoeren van "doodvonnissen" en verkrachting en marteling in de gevangenis en dagvaardingen, bedreigingen, verzegeling van winkels en afsluiten van internet, die tegen de bevolking werden gebruikt. Dit volume van gewelddadige, alomvattende en ongekende repressie tegen de protesterende burgers slaagde er niet alleen in de golf van protesten te kalmeren, maar breidde ook de reikwijdte van straatdemonstraties uit en markeerde de ongeëvenaarde moed en dapperheid van Iraanse mannen en vrouwen.

Volgens de laatste statistieken van 16 september tot 30 december 2022 werden 700 mensen gedood tijdens de drie maanden durende protesten door het mullah regime, onder wie 69 kinderen. Het aantal gedetineerden dat in deze periode werd geïdentificeerd, bedroeg 35.000.

Het opleggen van dit geweld en deze misdaad aan de protesterende mensen bracht ook veel kosten met zich mee voor het mullah regime, waaronder "een onderzoekscommissie oprichten door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties" en "Iran uit de VN Commissie voor de Status van Vrouwen" die slechts twee voorbeelden zijn.
Een andere belangrijke maatregel in dit verband is het aannemen van politieke sponsoring van de gearresteerde burgers door de vertegenwoordigers van de parlementen van de Europese landen. Weliswaar kunnen de politieke sponsors niet rechtstreeks optreden voor de gedetineerden en gevangenen onder het strafrecht van de Islamitische Republiek, maar deze politieke sponsors zorgen in de internationale arena voor dubbele druk op de Islamitische Republiek.

Nu zijn er maar weinig mensen in de wereld die misschien niet van de Iraanse revolutie weten, die gevormd en voortgezet wordt met de moed en onbaatzuchtigheid van burgers in verschillende steden, of ze de naam Mehsa Amini niet gehoord hebben. Afgezien van de inspiratie van deze revolutie voor vrouwen in het Midden-Oosten en de landen in de regio, zijn er veel campagnes gelanceerd op sociale netwerken om de Iraanse revolutie te ondersteunen door burgers van verschillende landen in de wereld.

Aan het begin van de opstand probeerde het mullah regime deze beweging te introduceren als een feministische beweging die tegen de hoofddoek was en laten zien dat de vraag van het volk beperkt was, maar dit bedrog was niet effectief omdat mensen bewust lieten zien dat hun revolutie niet specifiek voor een deel van de samenleving of alleen voor het vrouwenrechten was, maar ging om het oplossen van een diepgeworteld probleem en onvrede in de samenleving.

Ontevredenheid veroorzaakt door tientallen jaren van voortdurende corruptie, uitbuiting en verduistering van de nationale rijkdom van het Iraanse volk door alle regeringsfunctionarissen, de steeds stijgende prijs van de meest elementaire levensbehoeften, de verspreiding van armoede die volgens de functionarissen van het regime treft meer dan 81% van de samenleving, inflatie van ongeveer 90%, werkloosheid van miljoenen mankrachten van het land en voortdurende discriminatie en onderdrukking van de meest fundamentele vrijheden van de mensen.

Om deze reden is het probleem van Iran vandaag de dag het oplossen van de dringende behoefte van de Iraanse samenleving aan fundamentele transformatie en het bereiken van vrijheid.
Nu en aan het begin 2023 wijzen we met een korte reflectie op deze grote gebeurtenis in Iran op het moment dat deze grote beweging nog een moeilijke laatste weg voor de boeg heeft, maar de stappen die het Iraanse volk tot nu toe tegen de religieuze dictatuur heeft genomen, leidt zonder twijfel tot vrijheid en ontwikkeling van Iran zal eindigen.


Jaarverslag van activiteiten in 2022


 

 

Oproep voor het redden van levens, spoedacties tegen willekeurige arrestaties, martelingen en executies in Iran

 

In 2022 hebben we 3 campagnes en snelle oproepen geïmplementeerd, elk van deze oproepen werd veroorzaakt door de uiterst kritieke omstandigheden in Iran, waaraan we onze prioriteit hebben gegeven om erop te reageren.

 • Onze vereniging was de organisator van onder meer zes demonstraties en protestacties in Amsterdam uit solidariteit met de opstand van mensen in Iran.

 • Onze vereniging nam de verantwoordelijkheid op zich om de namen te verzamelen van arrestanten en vermisten tijdens de landelijke demonstraties en het verzamelen van namen die wegens deelname aan demonstraties werden gearresteerd en gemarteld, of lichamelijk letsel hebben gekregen. Dit is gedaan door alle families van politieke gevangenen en mensenrechtenactivisten in Nederland en in heel Europa te mobiliseren. Deze lijst wordt dagelijks geüpdatet en naar internationale mensenrechtenorganisaties gestuurd, zo lanceren we onmiddellijk een campagne voor de vrijlating en het redden van de levens van de gevangenen van de opstand.

 • Onze vereniging produceert uitgebreide en goed onderbouwde en onthullende reportages voor de Nationale Televisie van Iraniërs en aan hen gepresenteerd, door het verzamelen van informatie en gegevens van arrestanten en families die onder druk komen staan van de staat. Deze kwestie is in het kader van berichtgeving binnen en buiten Iran waardevol. Deze berichten worden ook aan de mensenrechtencommissaris ter beschikking gesteld.

Het jaarrapport van de redactie - ons doel is het onthullen van de schending van de mensenrechten in Iran

 1. Samenstellen van 4 speciale bulletins met betrekking tot mensenrechtenschendingen in Iran - executie van vrouwen in Iran - armoede in Iran - lijst van demonstranten die werden gearresteerd bij vreedzame demonstraties in Iran, lijst van kinderen die in het laatste kwartaal van 2022 in Iran zijn vermoord door het Iraanse regime.

 2. Samenstellen van een maandblad over studenten die zijn gearresteerd, aangeklaagd en van universiteiten zijn gestuurd vanwege hun vakbonds- en studentenactiviteiten.

 3. Samenstellen van een maandelijks blad over de activiteiten van Iraanse leraren die zijn ontslagen en mishandeld vanwege vakbondsactiviteiten en bijeenkomsten en stakingen.

 4. Samenstellen van een maandblad over de situatie van de religieuze minderheden die onder druk en controle staan van het Ministerie van Inlichtingen van het Iraanse regime om religieuze rituelen uit te voeren.

 5. Samenstellen van een maandblad over de situatie van kinderen die moesten stoppen met school en moesten op jonge leeftijd in fabrieken hard werken en handenarbeid verrichten. Het Iraanse regime is ook voorstander van de executie van kindercriminelen, dit is in strijd met Internationale Conventies. Onze vereniging vraagt maandelijks hulp van de internationale gemeenschap over de noodzaak van stoppen van executies, vooral de executie van kinderen en wil dat geweld tegen kinderen stopt.

 6. Samenstellen van een maandblad over journalisten, schrijvers en mensenrechtenactivisten die verstoken zijn van burgerrechten en onder druk en discriminatie staan.

 7. Samenstellen van een maandblad over de toestand van Iraanse gevangenissen, in het bijzonder vrouwengevangenissen en de onderdrukking en marteling van gevangenen die leiden tot zelfmoord of trauma oplopen.
  In Iran zijn meer dan 75 vormen van martelingen gebruikt tegen politieke gevangenen, onder de meest voorkomende martelingen in gevangenissen die toegepast worden zijn: Zweepslagen en slaan, ophangen, branden, scherpe voorwerpen in het lichaam steken, verbranden met heet metaal. Druk en marteling van vrouwen in gevangenissen gingen altijd gepaard met extra geweld en hevigheid.

 8. Geheime executies, nepscènes van politieke gevangenen en leugens verspreiden over hen, bijvoorbeeld ze zijn gevallen tijdens hun ontsnapping van een hoogte.

 9. De geheime begrafenis van de martelaren van de opstand en de geheime verkoop van hun ledematen - en het niet toestaan dat de ouders van de martelaren het stoffelijke overschot van hun kinderen zien (dit wordt systematisch gedaan door het regime. Aida Rostami, een arts werd door het regime gearresteerd en doodgemarteld vanwege behandelen van gewonde demonstranten. Haar moeder vertelt dat haar linkeroog van de oogkas was gerukt.)

Presentatie van 5 spoedmail shots voor 2022

 

We hebben in 2022 vijf grote Mailshots op onze agenda gezet.
Twee Mailshots in verband met het stopzetten van arrestaties en executies in Iran die vanaf 3 januari tot 10 september heeft geduurd.
Tegelijkertijd met deze twee bovengenoemde Mailshots hebben we ons nog steeds enorm ingespannen voor de vrijlating van twee geniale studenten van de Technische Universiteit Sharif die in de beruchte Evin gevangenis zitten.

Van 20 september tot eind december zijn we begonnen met drie Mailshots in verband met het opstandproject in Iran, en het is nog niet beëindigd. Dit project is bedoeld om arrestaties en executies van protestanten die op vreedzame demonstraties door het regime zijn opgepakt en gemarteld te stoppen.

Tiendaagse tentoonstelling van Iraanse opstand

Schending van de mensenrechten in Iran van drie tot tien november in het kantoor van de stichting
Deze tentoonstelling werd gedurende zeven dagen gehouden in het kantoor van de stichting en werd bezocht door bijna 200 supporters en vrienden die geïnteresseerd waren in de mensenrechten in Iran. In deze tentoonstelling werd een documentairefilm getoond over de start van de Iraanse revolutie vanaf september 2022. Er was ook een boekenstandaard te zien.

 


2 – hoofdtitels van onze eenjarige projecten tegen georganiseerde mensenrechtenschending in Iran

 

 1. Internationale campagne voor beëindiging executies in Iran

  We hebben onze belangrijkste focus tot 15 september 2022 georganiseerd op de juridische campagne om executies te beëindigen. Onze belangrijkste eis is de onvoorwaardelijke vrijlating van gearresteerde moeders, vrouwen, studenten en schrijvers in Iran, en ook vrijlating van alle mensenrechtenactivisten en politieke gevangenen wier leven gevaar lopen.
  Deze campagne was de langste en een van de meest waardevolle sociale activiteiten in onze relatie met de mensen. De internationale campagne voor het beëindigen van de executies heeft van 20 september tot 30 december 2022 drie grote doelen op de agenda gezet, namelijk:
  1. Demonstratie voor solidariteit met de opstand in Iran in Amsterdam op zaterdag op de Dam
  2. Het organiseren van een foto-expositie, “Martelaren van Opstand” één keer per maand in Amsterdam en op het kantoor in Den Haag.

 2. Rechtzaakcampagne voor de opstand van 1988
  Onze stichting heeft sinds eind 2020 de petitiecampagne van 1988 tot één van de projecten van het jaar gekozen. Dit project, dat het proces was tegen een van de oorlogsmisdadigers van het Iraanse regime in Zweden, was motiverend voor ons als de slachtoffers van het regime, en verschafte ons ook gelegenheid om de georganiseerde massamoord in Iran, met name die van 1988, aan de wereld bekend te maken. (Zie de ondertiteling in de laatste pagina).

 3. Ondersteuning van media - satelliet - onafhankelijke internationale media om de schending van mensenrechten in Iran aan de kaak te stellen.

  Onze stichting sponsort de programma's van de Iraanse nationale televisie, die een vergelijkbare rol speelt als die van Radio Oranje tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze geëngageerde media weerspiegelen weliswaar de sociale, politieke en culturele ontwikkelingen van de lijdende Iraanse samenleving, maar proberen de stemmen van de gevangenen en mensenrechtenactivisten in de beruchte gevangenissen van Iran en de opstanden van het Iraanse volk te weerspiegelen.

  Deze nationale media zenden zeven dagen per week 24 uur per dag programma's uit via twee satellieten, Hotbird en Utelsat, die kan worden ontvangen in Iran en andere landen in het Midden-Oosten, Europa en Noord-Amerika. En ook live te ontvangen via de website en via mobiele telefoons. Deze site en sociale netwerken stellen die programma's beschikbaar aan fans in de vorm van downloadbare clips.

  Deze media zijn de eerste onafhankelijke Perzisch talige televisie die 24 uur per dag satellietprogramma's uitzendt voor het Iraanse volk in heel Iran en de wereld. De rol van deze media bij het overbrengen van de boodschap van solidariteit van Iraanse mannen en vrouwen en Iraanse demonstranten verdient grote waardering.

  Deze satelliet was de eerste media die live het bloedbad van onschuldige mensen van de provincie Sistan & Balouchestan op zwarte vrijdag van 30 september uitzond en de wereld over deze misdaad informeerde.

 4. Project voor de ondersteuning conventie ‘Vrij Iran’
  Dit werd virtueel gehouden met de deelname van Iraniërs in ballingschap en honderden bekende internationale persoonlijkheden, juristen en wetgevers. Onze vereniging steunde actief deze historische conventie, die een bijzondere rol speelt in Iran.

 5. Ondersteuning van grote demonstraties in Parijs en Genève
  Onze vereniging was een van de sponsors van de demonstraties in Parijs en Genève ter ondersteuning van de opstand van het Iraanse volk voor vrijheid en afwijzing van het regime van de mullahs op het internationale toneel. Veel functionarissen, vrijwilligers en supporters van onze organisatie hebben met deelname in de demonstratie in Parijs en in de bijeenkomst voor het Europese hoofdkwartier van de Verenigde Naties, de opstand van het Iraanse volk gesteund. Deze twee bijeenkomsten hebben aandacht getrokken van de buitenlandse media en er werd reportages en reflecties van gemaakt.

 6. Ondersteuning voor de grote internationale campagne, om de eer van het rechtssysteem in Europa te verdedigen.
  Deze campagne was naar aanleiding van het proces tegen een van de diplomaat-terroristen van het mullahs regime in België in juni 2022. Deze diplomaat was tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor poging tot massamoord en bomaanslag op de bijeenkomst van het Iraanse verzet in Parijs. Hij kon dankzij een wetsvoorstel van de eerste week van juni tussen de regeringen Iran en België voor gevangenenruil, vrijgelaten worden. Deze kwestie werd een serieuze pers- en juridische onderwerp in de wereld.

  Een zaak die eindigde met de oppositie van beroemde internationale persoonlijkheden en prominente burgerlijke en juridische activisten in de wereld tegen het wetsvoorstel van de Belgische regering. Onze vereniging was een van de mensenrechten verenigingen die zich bij dit grote project aansloot en naast het verdedigen van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en rechtssysteem in Europa, heeft actie ondernomen om elke dreiging en chantage van het Iraanse regime in deze rechtszaak aan het licht te brengen.

 7. Ondersteuning van de onafhankelijke mediacampagnes om de stem van het Iraanse volk naar de wereld te brengen
  Onze vereniging sponsort onafhankelijke media die met het voorbereiden en verspreiden van documentaire rapporten, het mullahs regime aan de kaak stellen en de stem van het volk en de Iraanse revolutie weerspiegelen.

  Dit is een unieke steun voor de opstand van vrouwen, meisjes en jongeren die voor regime change hun leven riskeren in de gevangenissen.

  En onze vereniging is ook tegen de belangen van de stromingen die 44 jaar het lijden van executie en repressie in Iran hebben vertrapt en alleen van eigen niets doende belangen en die van het anti-menselijke mullahs verdedigen. Het ondersteunen van de moed en dapperheid van het Iraanse volk om vrijheid te bereiken is een waardevol streven, en deze fundamentele waarde moet steeds worden verdedigd.

 8. Het verzenden van berichten en gevallen van mensenrechtenschendingen naar afdeling Iran - Mensenrechtencommissaris en mensenrechtenrapporteur van de VN en internationale mensenrechteninstellingen.

  In december 2022 eisten de Verenigde Naties met de goedkeuring van de 69e resolutie een einde te maken aan de schending van fundamentele mensenrechten en het hoge aantal executies en het gebruik van dodelijk krachten dat leidt tot het afslachten van demonstranten, onder wie vrouwen en kinderen.
  In deze resolutie, die op 16 december 2022 werd goedgekeurd, veroordeelden de Verenigde Naties krachtig het geweld tegen demonstranten in Iran. Deze resolutie, die zowel door Europese landen als Canada was voorgesteld, werd met 80 stemmen vóór aangenomen.
  Volgens mensenrechtenorganisaties gebruikt het Iraanse regime de doodstraf als “middel om de protesten te stoppen”, en dit is op het moment dat er 26 mensen die tijdens de protesten in de laatste drie maanden van 2022 in Iran zijn gearresteerd, dreigen geëxecuteerd te worden.

  Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Canada kondigde aan: "Met de aanneming van de resolutie benadrukt Canada nogmaals haar inzet voor de mensenrechten voor de bevolking van Iran. Wij veroordelen ten stelligste de uitvoering van de doodstraf”.
  Joëlle Garriaud-Maylam, lid van de commissie buitenlandse betrekkingen van de Franse senaat en hoofd van de parlementaire vergadering van de NAVO, schreef in reactie op de executie van de betogers: "Onduldbare executies, Iran bespot ons en wedt op onze passiviteit. Hoe kunnen we deze onbevoegde mullahs laten begrijpen dat we ze nooit zullen vergeven voor deze moorden en terreur en dat ze vroeg of laat de prijs zullen moeten betalen? Wees consequent; Zware en onmiddellijke sancties!" "Twitter - 20 december 2022".
  Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties zei in een persconferentie over de landelijke protesten van het Iraanse volk: "De reactie van de regering van Teheran op deze protesten is onaanvaardbaar en dit is een grove schending van de mensenrechten." Hij voegde eraan toe: "Wij veroordelen de wijdverbreide schending van de mensenrechten in Iran". (Persbureau Anatolië. Farsi – 19 december 2022)

 

 

3-Maatschappelijke activiteiten en gelegenheden

 

 1. Deelname aan de protestacties tegen executie in Iran in de maanden juni, augustus, september, oktober, november en december 2022 in Amsterdam, Den Haag, Brussel en Parijs.
 2. Bezorgen van berichten voor voorstanders van mensenrechten- voorbereiding van wekelijkse onderwerpen voor dagelijkse ontmoetingen - dagelijkse telefonische en online contacten en deze regelmatig per post en e-mail naar supporters sturen.

  We waren in staat om het nieuws over de mensenrechtenschendingen in Iran, evenals uittreksels van onze prestaties en activiteiten via uitgebreide e-mails en ook per post aan supporters over te brengen.

  In 2022 hebben we ruim 79.000 bulletins en maandbladen beschikbaar gesteld aan geïnteresseerden, wat breed werd aangemoedigd en toegejuicht.
 3. Telemarketing en sociaal call:
  Om brede en maximale druk uit te oefenen door alle internationale gemeenschappen om de executies en martelingen in Iran te stoppen.
  Door ruim 17.000 uur telemarketing en sociaal contacten in te zetten, hebben we ruim 7.800 mensen kunnen briefen.
 4. Mailen: In 2022 hebben we 8 massa mailings per post en e-mail gehad en we hebben onze dierbare supporters verzocht ons hun e-mailadres te geven, zodat we de nieuwsbrief per e-mail kunnen verzenden in plaats van ze een nieuwsbrief te sturen, aangezien dit een kostenbesparing is en ook een bijkomend voordeel voor het milieu is, daarom heeft een groot aantal supporters in 2022 ingegaan op ons verzoek en hun e-mail aan ons verstrekt.
  En we hebben meer dan 20.000 mensen per e-mail op de hoogte gebracht van de toestand in Iran.
 5. Wijziging in onze site: Om onze activiteiten te verbeteren, hebben we de site van de stichting verbeterd met de medewerking van vele vrijwilligers. Aangezien de bron van veel nieuws binnen Iran is en in de Perzische taal, hebben we een onafhankelijke groep gevormd van vrijwilligers voor het vertalen van nieuwsteksten die betrouwbaar nieuws in het Engels vertalen en naar internationale instanties sturen en ook in het Nederlands vertalen en ook op de website plaatsen om het publiek te informeren.
 6. Het programma ter herdenking van Internationale Vrouwendag op 8 maart met de aanwezigheid van vele supporters en vrienden van de stichting in Den Haag.
  Dit programma werd op zaterdag 5 maart, een paar dagen eerder gehouden.
  De herdenking van de Internationale Vrouwendag, 8 maart vond plaats op zaterdag 5 maart van 15.00 tot 17.00 uur met lezingen en film over de Internationale vrouwendag. In dit programma werd eerst een korte clip uitgezonden over vrouwelijke gevangenen en over de beruchte Evin gevangenis en de Garchak gevangenis in Varamin, die bekend staat als gevangenis der alle gevangenissen.


  Het volgende programma van Internationale Vrouwendag was gewijd aan een korte film over het verzet van het Oekraïense volk tegen de invasie van de Russische indringers en de hoge moed van de mensen die vochten voor de vrijheid van hun land.


  Van het eind hield mevrouw Dashiri een korte toespraak over de herdenking van 8 maart. Ze vertelde: vandaag vieren we Internationale Vrouwendag - 8 maart, in een situatie waarin Oekraïense moeders hun emoties moeten opgeven om hun kinderen te redden en te vechten voor vrijheid in hun land en hun kinderen naar Zweden, Noorwegen en Denemarken te sturen, zodat hun dierbaren door de aangevallen en de onophoudelijke bombardementen van Russen niet worden gedood. Ik groet eerst dappere moeders, vrouwen en dappere mannen van Oekraïne, mensen die opgestaan voor vrijheid in de moeilijkste situaties.
 7. 10 december, de Internationale dag van mensenrechten ter nagedachtenis aan 750 vrijheidsmartelaren van Iran.
  Ter gelegenheid van 10 december vond van 14.00 tot 16.00 uur een bijeenkomst plaats in het kantoor van de organisatie, waarin werd gewezen op 10 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten in Iran. De bijeenkomst werd bijgewoond door meer dan 30 supporters, vrienden en vrijwilligers van de organisatie.


  Toespraak van mevrouw Eghbali: De Internationale Mensenrechten dag is een jaarlijks terugkerend evenement, gehouden op 10 december. Na de WOII werd op 10 december 1948 de "Universele Verklaring van de Rechten van de Mens" goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Deze verklaring drukt voor de eerste keer de rechten uit waar alle mensen op universele wijze recht op hebben, en ze is opgesteld om de rechten en vrijheid van mensen te realiseren, die als een grote overwinning voor de hele mensheid moeten worden beschouwd.


  De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens met 30 artikelen bevat principes die tot doel hebben de menselijke waardigheid te behouden en gelijke en vrije omstandigheden te creëren voor alle leden van een samenleving. Universele mensenrechten zijn onvervreemdbaar en onverdeelbaar.

  In Iran komt de internationale dag van mensenrechten eraan, terwijl we getuige zijn van toenemend overheidsgeweld tegen de jonge generatie, vooral vrouwen, die het slachtoffer zijn van mensenrechtenschendingen. De wereld zal nooit de moord vergeten op Mahsa Amini, een jong Koerdisch meisje, door de “Islamitische Zedenpolitie”, vanwege wat de regering "slechte bedekking" noemt. Het antwoord op drie maanden van non-stop protesten van mensen tegen mensenrechtenschendingen in Iran bestaat uit kogels, gevangenis, executie en repressie.


  Het religieuze fascisme dat Iran regeert, heeft zijn misdaden in de afgelopen vier decennia verspreid in het opsluiten, martelen en ophangen van kinderen en tieners onder de 18 jaar, vandaag op straat en op scholen in het land. Onder de meer dan 750 martelaren van de opstand in de afgelopen drie maanden zijn er meer dan 69 kinderen tussen de 2 en 17 jaar oud. Deze kinderen werden allemaal gedood door direct vuur van de strijdkrachten van de Islamitische Staat.


  Deze martelaren omvatten een 2-jarig kind uit Zahedan, een 7-jarig meisje uit Bukan, 2 meisjes van 8 jaar, een 10-jarige jongen, een 11-jarige jongen, 5 jongens van 12 jaar, 2 jongens van 13 en 5 jongens van 14 jaar.
  (16 november) in de stad Izeh (ten zuidwesten van Iran) werden een 10-jarig kind genaamd Kian Pir Falak en een 14-jarig kind genaamd Artin Rahmani doodgeschoten door de leden van IRGC.

  Er zijn talloze voorbeelden van misdaden en schendingen van alle internationale wetten door het regime, maar ik noem slechts één voorbeeld: repressieve troepen vallen scholen aan, arresteren en doden leerlingen. Asra Mohammadi, een 15-jarig leerling uit Ardabil, werd zwaar mishandeld nadat de agenten van het regime de Shahed-school aanvielen en zij stierf op 14 oktober in een ziekenhuis in Ardabil. De leerlingen die niet deelnamen aan de door de regering opgelegde ceremonie en slogans tegen de regering scandeerden op deze school, werden geslagen, 7 leerlingen, onder wie de "Asra", werden naar het ziekenhuis gebracht.

  Nika Shakrami, Setare Tajik, Sarina Esmailzadeh, Inaz Javaheri, Hasti Naroui, Sadaf Mowahedi, Maedeh (Mahak) Hashemi, Mona Naqib en nog tientallen anderen onder de jeugd en vooral meisjes werden door de agenten van het Iraanse regime doodschoten.

  Elke dag worden enkele demonstranten gearresteerd en gevangengenomen, en het lot van veel van de gearresteerden is onbekend. De aanhouding van burgerlijke en politieke activisten, studenten en journalisten gaat door naarmate de reikwijdte van de protesten groter wordt en het aantal gearresteerden blijft toenemen.

  Hoewel Iran een van de eerste landen was die het Universele Handvest van de Rechten van de Mens ondertekende, is de Islamitische Republiek Iran nog steeds een van de 4 landen die nog niet zijn toegetreden tot het Conventie inzake Verbod op geweld tegen vrouwen, evenals het document uit 2030, die is gebaseerd op de beginselen van waardigheid, mensenrechten, sociale rechtvaardigheid, Vrede en ook  gebaseerd op gezamenlijke verantwoordelijkheid.

  Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Mensenrechten roepen we alle verantwoordelijke gewetens op om stelling te nemen tegen de onderdrukking en moord op Iraanse kinderen, tieners, vrouwen en mannen.

  Regeringen moeten hun betrekkingen met het middeleeuwse regime van de mullahs opschorten - de ambassades van het regime over de hele wereld moeten worden gesloten en het regime van de mullahs moet worden verbannen uit de wereldgemeenschap, en de echte zetel van Iran behoort toe aan de Iraanse opstandelingen.
 8. Deelname van supporters van de stichting aan bijeenkomsten van universiteiten en gemeenten en schrijven van artikelen in lokale kranten
  In verband met de uitbreiding van activiteiten ter ondersteuning van de opstand heeft een van onze supporters in de stad Nijmegen, door het plaatsen van een artikel over de Iraanse revolutie gewezen op de omvang van de opstand en de beslissende rol van vrouwen en mannen bij het bereiken van vrijheid.

  Nog andere supporter heeft in een doeltreffende toespraak in de gemeenteraad de oorzaken van de revolutie in Iran en haar vooruitzichten uiteengezet. (Mevrouw Judith Zon)


 

 

 

 

4-Sociale contacten -steun van burgers


* Eerst) Deelname aan het Kerstgebedsprogramma en solidariteit met de familie van de martelaren en gevangenen van de Iraanse opstand

Op zaterdag 24 december werd van 14.00 tot 16.00 uur in het kantoor van de stichting een kerstgroet gehouden in aanwezigheid van vele supporters. Daar werd verslag gedaan van alle dagen van de revolutie in Iran voor de aanwezigen en een documentaire over de herdenkingsceremonie bij het graf van de martelaren van de opstand in de steden Bukan, Karaj, Teheran, Izeh, Ahwaz, Gorgan, Rasht , en ook een film van een 17-jarige jongen getoond die eind december in de stad Qazvin om het leven kwam nadat hij op straat neergeschoten was door agenten van het regime.
*deelname aan gebed in Lutherse kerk Den Haag

Er woonde een delegatie van onze organisatie om 19.30 uur de kerstgebedsceremonie bij, waarbij een kaars werd aangestoken voor de martelaren van de bevrijding van Iran die tijdens de vreedzame demonstraties door het regime om het leven waren gekomen.
*Mevrouw Dashiri en twee leden van de families van politieke gevangenen hebben namens de Iraanse christelijke gemeenschap in Nederland op 24 december deelgenomen in het gebed van kerstavond in de Noorderkerk te Amsterdam. Daar hebben zij kaarsen aangestoken voor vrijlating van de Iraanse demonstranten die door het regime zijn gearresteerd en worden gemarteld en ook voor de bevrijding van ons volk dat al 44 jaar onderdrukt wordt door de heersende geestelijken in Iran.


*Tweede) Culturele gelegenheid om Nourouz te vieren - Iraanse oud en nieuw

Het Iraanse Oud en Nieuw van 2022 werd gehouden in een vriendelijke bijeenkomst met een aantal mensenrechtenverenigingen samen met Nederlandse vrienden en supporters in Den Haag.

Dit culturele programma ging ook gepaard met een solidariteitsconcert met de bevolking van Oekraïne, waarin verschillende Oekraïense artiesten liedjes zongen.
In dit solidariteitsconcert werden ook stukken Iraanse muziek live gespeeld door bekende Iraanse meesters, die veel aandacht kregen. Er werd en ook een korte fragmenten over de filosofie van het Iraanse nieuwjaar en gewoontes en gebruiken van Oud en Nieuw afgespeeld.
Tijdens deze bijeenkomst werd de boodschap van solidariteit van verschillende vertegenwoordigers van het Nederlandse parlement met het volk en verzet van Iran uitgezonden.

En aan het einde van het programma bezochten alle gasten de tentoonstelling over de mensenrechten.

*Derde) Statistieken en publieke betrekkingen van 2022

 • Een van de waardevolle supporters van de stichting heeft volgens haar testament haar erfenis geschonken aan onze stichting voor mensenrechten in Iran (Mevrouw Hetty Schermer).
  Deze dierbare persoon, die een symbool was voor het streven naar rechtvaardigheid en de juridische strijd voor bereiken van gelijke rechten en vrijheid in Iran, werd beschouwd als een van onze meest invloedrijke vrienden en supporters in de afgelopen tien jaar, en haar onverwachte dood was schokkend voor ons allemaal en we konden haar dood niet makkelijke geloven. Haar nalatenschap voor ontwikkeling en verandering in Iran is een eeuwig en gedenkwaardig symbool voor al diegenen die verder denken dan hun persoonlijke belangen, naar hogere niveau van idealen en edele waarden. We zullen nooit de grote mensenrechten erfenis en goede daden van deze edele vrouw op het moment dat mensen van Iran bezig zijn met een grote verandering met buitengewone creatieve kracht vergeten.
 • We hebben 701 brieven en e-mails ontvangen voor culturele gelegenheden.
  In velen van deze e-mails schreven onze vrienden lieve woorden voor ons.
  Veel supporters deden per e-mail en brief opbouwende suggesties.
  Veel vrienden hebben hun e-mailadressen ter beschikking gesteld om de bulletins per e-mail te sturen i.p.v. per post.
 • We hebben meer dan 1633 ontmoetingen gehad zowel persoonlijk als online met de vertegenwoordigers van verschillende gildes om de schending van de mensenrechten in Iran en jaar projecten van ons uiteen te zetten.
 • We hebben via netwerken van onze supporters 33 keer waardevolle hulp ontvangen waarvoor zijn we hen erg dankbaar.
 • Gedurende het jaar heeft een genereuze organisatie een deel van de redactionele benodigdheden van de stichting geschonken.
 • Een andere genereuze organisatie heeft ook in 2022 veel bossen bloemen aan ons ter beschikking gesteld.
 • Vanwege de behoeften van ons werk hebben we de website van de organisatie gewijzigd, maar eind december konden we vanwege de lopende projecten niet de gewenste inhoud en foto's op de nieuwe site plaatsen, de sitewijziging was voltooid met de ontwerpen en medewerking van een vrijwilliger en ook een extern bedrijf. Kiezen van een extern bedrijf was vanwege volle agenda van verantwoordelijke persoon van de site en alle medewerkers met dagelijkse ontmoetingen, deelname aan demonstraties en organiseren van boeken tentoonstelling en jaarlijkse mailshots van de stichting.

Vierde)Tijd en energie besteed aan de volgende activiteiten:

 • 310.000 uur activiteit in een jaar.
 • persoonlijke en online ontmoetingen voor de briefing over de schending van de mensenrechten, 117.000 uur.
 • productie van documenten en films, 3500 uur.
 • productie voor de media en sociale netwerken, 710 uur.
 • secretariaat, registratie en site, 1350 uur.
 • handtekeningactie, boeken presentatie en tentoonstelling, 350 uur.
 • organiseren van mensenrechten briefings 6 keer, 1x per twee maanden, 415 uur.
 • tijd besteden aan telemarketing, sociaal call en updaten van supporters en vrienden, meer dan 36.520 uur.
 • opleiding, productie van film, bulletins en documentaires, 210 uur.
 • maatschappelijke activiteiten – voor de supporters van de stichting met name bejaarden die zorg nodig hadden, o.a. inkopen doen en medische zorg, 2545 uur.

Humanitaire hulp aan oudere supporters die wegens ziekte niet naar kantoor konden komen, hebben we voor hen boeken meegenomen en/of medicijnen kopen - levensmiddelen kopen of ze naar de dokter brengen, hun vervoer en behandelingsproblemen oplossen, voldoen aan verzoeken van hen, waaronder Kleding kopen voor koud weer als ze niet alleen konden reizen.

Ook voor hen zorgen als ze een ongeluk hadden, bijvoorbeeld als supporters vielen of een gebroken ledemaat hadden en iemand nodig had om hen te helpen.
Onze vrijwilligers deden en zullen deze diensten blijven doen zonder verwachtingen en alleen voor een goede daad, want dit is een menselijke traditie.

Voetnoot van pagina tien - petitieproject uit 1988

Een Zweedse rechtbank heeft een Iraanse functionaris veroordeeld tot levenslang in de gevangenis in een historisch proces.

Hamid Noury (Abbasi), 61, was een gerechtelijke ambtenaar in de beginjaren van de Islamitische Republiek Iran. Hij werd rechtstreeks in verband gebracht met de massa-executies van 1988 in de Gohardasht-gevangenis en werd in een historisch proces door een Zweedse rechtbank veroordeeld tot levenslang.

Het proces is van historisch belang, aangezien het de eerste keer is dat een functionaris van de Islamitische Republiek internationaal verantwoordelijk wordt gehouden voor lokaal gepleegde wreedheden en schending van het internationaal recht.

Hamid Noury werkte van 1982 tot 1991 als assistent van de plaatsvervangend aanklager in de Evin-gevangenis in Teheran en de Gohardasht-gevangenis (Rajai Shahr) in Karaj. Ten tijde van de massa-executies in de zomer van 1988, waarbij duizenden politieke gevangenen en gevangenen van geweten werden geëxecuteerd door de rechterlijke macht van de Islamitische Republiek, was hij een van de effectieve leden van het executiecomité in de Gohardasht-gevangenis tijdens dit bloedbad.

Historische betekenis van het proces voor universele jurisdictie

Vandaag, op donderdag 14 juli 2022, werd in een historisch vonnis het definitieve vonnis geveld door rechter Tomas Zander in de Zweedse rechtbank, en Hamid Noury werd veroordeeld tot levenslang in de gevangenis wegens "Massa-executie en marteling van politieke gevangenen".

Hamid Noury werd op 9 november 2019 gearresteerd tijdens een reis naar Zweden op de luchthaven van Stockholm op beschuldiging van "moord met voorbedachten rade, misdaad tegen internationaal recht en oorlogsmisdaden" wegens directe rol in een ernstige en wijdverbreide mensenrechtenschending.

Het proces tegen Hamid Noury begon in 2021 en tijdens vele zittingen hebben getuigen getuigd van zijn rol bij het uitspreken van doodvonnissen en het begeleiden van gevangenen naar hun executieplaatsen.

Het proces van Hamid Noury is om vele redenen opmerkelijk. Het belangrijkste is dat het de eerste keer is dat een Iraanse functionaris door een buitenlandse rechtbank wordt veroordeeld voor schendingen van internationaal recht.

Ten tweede vonden de misdaden ongeveer 34 jaar geleden plaats en was er geen toegang tot de site voor onderzoek en werden privé-onderzoeken van ngo's ingediend voor het proces, ook hing het proces grotendeels af van hartverscheurende getuigenissen van getuigen.

Ten derde was dit een internationale inspanning voor gerechtigheid, aangezien getuigen en activisten van over de hele wereld voet aan wal zetten om te getuigen tegen de misdaden van Noury, in meerdere rechtszaken die gedurende een jaar plaatsvonden. In deze zeldzame internationale inspanning voor gerechtigheid verhuisde de rechtbank kort naar Albanië om getuigen op te vangen die niet aanwezig konden zijn in Zweden.

Dit proces is van historisch belang, niet alleen voor Iraniërs, maar voor iedereen die internationale gerechtigheid nastreeft, omdat het hoop biedt voor mogelijke vervolging van andere daders die jaren geleden gruwelijke misdaden hebben begaan en die plaatselijk straffeloos blijven.


De Financiële Verantwoording 

De Stichting is in principe afhankelijk van vrijwillige donaties en schenkingen en heeft gedurende de afgelopen jaren een vast bestand van participanten opgemaakt, die aan de Stichting doneren.

De participanten worden bezocht door de vrijwilligers van de Stichting en zij worden uitgebreid geïnformeerd over de ontwikkelingen omtrent de doelstelling van de Stichting en de projecten die de Stichting ondersteunt.

In het kader van de uitvoering van de doelstellingen heeft het bestuur procentueel de navolgende verdeling van de verworven donaties gemaakt:
Stichting van de Familieleden (STFA)