VN: 63ste resolutie die mensenrechtenschendingen in Iran veroordeelt

STFA is blij dat de derde commissie van de UNGA (Algemene Vergadering van de Verenigde Naties) de resolutie heeft aangenomen dat de mensenrechten in Iran worden geschonden.  "De tijd is aangebroken dat de internationale gemeenschap een einde maakt aan de barbaarse en systematische mensenrechtenschendingen in Iran, in het bijzonder de massa executies en daartoe praktische en doeltreffende maatregelen neemt. Tijdens het toekijken door de VN zonder actie te ondernemen zijn er inmiddels 120.000 politieke gevangenen geëxecuteerd, waaronder de slachting van 30.000 politieke gevangenen in 1988. Dat is een flagrante schending van de waarden en normen waarop de Verenigde Naties zijn gegrondvest..

STFA, 16 November 2016 - De derde commissie van de UNGA nam op dinsdag 15 november 2016 een resolutie aan met betrekking tot de mensenrechtenschendingen in Iran met 85 stemmen voor.

De resolutie behelst "ernstige zorgen over het alarmerende aantal uitgesproken en uitgevoerde doodstraffen door het Iraanse regime… waaronder executies voor lichte misdaden, op basis van afgedwongen bekentenissen of tegen minderjarigen…"

De resolutie roept het Iraanse regime ook op om "publieke executies bij wet en in de praktijk af te schaffen," en verzoekt het regime "om er bij wet en in de praktijk voor te zorgen dat niemand zal worden gemarteld of worden onderworpen aan onmenselijke of mensonterende praktijken of straffen, zoals seksueel geweld en straffen die niet in verhouding staan tot het misdrijf…"

De VN resolutie vroeg Teheran dringend "om te stoppen met het laten verdwijnen van mensen" en "het aandacht schenken aan de slechte condities in gevangenissen en het stoppen met het weigeren van de nodige medische behandelingen, dat de dood van veel gevangenen tot gevolg heeft."

De resolutie dringt er verder op aan om "bij wet en in de praktijk te stoppen met de wijdverbreide beperkingen voor wat betreft vrijheid van expressie, meningsuiting, vereniging en vredelievende samenkomst, zowel online als offline, waarbij ook wordt gestopt met het lastig vallen, intimideren en vervolgen van politieke tegenstanders, mensenrechtenactivisten, leden van de vrouwenbeweging of van minderheidsgroepen …"

De resolutie roept het regime op "om gevangenen vrij te laten die zijn opgesloten vanwege het wettig uitoefenen van hun rechten, of om tenminste hun straffen te heroverwegen die veel te zwaar zijn zoals de doodstraf en eenzame opsluiting " en om bij wet en in de praktijk “alle vormen van discriminatie en andere mensenrechtenschendingen tegen vrouwen en meisjes te elimineren, als ook tegen personen die vanwege etniciteit, taal of anderszins tot een minderheid behoren."

De internationale gemeenschap moet hoognodig actie ondernemen om een einde te maken aan de executies in Iran en het bloedbad van 1988 onderzoeken.

 

 

 

STFA, Stichting van de Familieleden